fbpx

Kaitseväe Akadeemia eetika

Akadeemia peamine eesmärk on kujundada kaitseväelasi, kelle silmaring, ettevalmistus, moraal ja tahe on suunatud Eesti riigi kaitsele. Sellest lähtub ka akadeemia pere liikme käitumine. Kokkuleppes kirjeldatakse esmalt iga akadeemilise pere liikme kohta käivaid suuniseid, seejärel lähtutakse igaühe rollist või tegevusest akadeemias. Käitumissuunised on esitatud minavormis ning mõnda suunist illustreerivad näited.

Dokument sisaldab eetilise käitumise üldtõdesid, sealhulgas akadeemilise eetika põhimõtteid. Alljärgnevad suunised aitavad teadvustada, millist käitumist üksteiselt eeldada, et valitseks asjalik, kõigi osalistega arvestav ja akadeemiale kohane õhkkond, milles on akadeemiliste nõuete järgimise kõrval tähtsal kohal ka vastastikune empaatia.

Kõrgharidus- ja teadusasutusena soovime järgida kõrgkoolile ja teadusasutusele kohaseid norme ning olla õppiv ja arenev organisatsioon. Eelkõige on kirjapandu mõeldud meie enese käitumise hindamiseks ja suunamiseks oma parima akadeemilise ja eetilise, seejuures akadeemiliselt eetilise mina kujundamisel.

Akadeemia pere liikme käitumissuunised

 • Juhindun hea teadustava põhimõtetest.
 • Intellektuaalset omandit luues ja kasutades juhindun autoriõiguse seadusest ning heast akadeemilisest tavast (nt kirjalikes töödes ja õppematerjalides viidates).
 • Vajaduse korral kavandan uurimistöösse uuringu eetilisust tagavad sammud.
 • Kooskõlastan uuringu Kaitseväe teadusportaalis, sealhulgas vastutusvaldkonna juhiga, kes suunab selle vajaduse korral kooskõlastusele eetikakomiteedega Tervise Arengu Instituudis või Tartu Ülikoolis.
 • Uurimistööd tehes järgin akadeemilise eetika reegleid nii uuringu kestel, osalejate kaasamisel kui ka tulemuste esitamisel, tagades uuritavate vabatahtliku osaluse, anonüümsuse ja andmete konfidentsiaalsuse.
 • Jälgin ja analüüsin ennast ning oma käitumise eetilisust ja asjakohasust, hoides akadeemia head mainet.
 • Olen hea eeskuju ja teadvustan, et minu käitumisel ja tegudel on mõju teiste hoiakutele ja käitumisele.
 • Olen lojaalne akadeemiale ja selle liikmetele, hoides koostöist sisekliimat ja toetades üksteise motivatsiooni.
 • Sean enesearenguks eesmärke ja tegutsen nende saavutamise nimel.
 • Hoian ennast kursis akadeemia põhidokumentidega: akadeemia põhimääruse ja arengukavaga.
 • Pean kinni tähtaegadest ja antud lubadustest, teavitan ülemaid või juhte ning asjasse puutuvaid kolleege, kui ülesande täitmisel tekib tõrkeid.
 • Teen oma tööd nii, et seda üle võttev töötaja saaks sujuvalt sisse elada ning võimalikult kiiresti tööle asuda.
 • Osalen olulistel akadeemia üritustel.
 • Näiteks juhin eksimusele tähelepanu ja väljendan eksijale selgelt tema käitumise sobimatust.
 • Eksimuse korral tunnistan viga ja palun esimesel võimalusel vabandust, kõrvaldades eksimuse.

Käitumissuunised lähtudes rollist akadeemias

 • Käitun vastutustundliku ja eetilise õppijana.
  • Olen õppetöös aktiivne ja õpihimuline, sest pidev enesetäiendamine on edukuse võti.
  • Sean isiklikke õpieesmärke ja tegutsen nende täitmise nimel.
  • Täidan õppeülesandeid entusiastlikult ja kohusetundega. Mõistan, et minu passiivsus ja tõrksus võivad mõjutada kaasõppurite õpihuvi ja -tahet, rikkudes vaimset keskkonda ja sisekliimat.
  • Arendan kriitilise mõtlemise oskust ning oma arvamuse viisakat ja argumenteeritud esitamist
  • Vastutan ise oma õpingute eest: pean kinni tähtaegadest ning raskuste korral otsin abi ja lahendusi (nt küsin õppejõult täpsustusi).
  • Väldin kontaktõppe (k.a e-õppe) ajal kõrvalisi tegevusi (nt e-kirjade saatmine, uudiste lugemine, põneva spordiülekande vaatamine).
  • Olen abistav ja toetav.
 • Väldin akadeemilist petturlust (nt spikerdamine, teiste töö viitamata kasutamine, oma varasema töö uue pähe esitamine). E-õppes kasutan materjale ja vahendeid, mida õppejõud on lubanud kasutada kindla ülesande lahendamiseks.
 • Koostöise õppijana annan kaasõppureile ja õppejõududele adekvaatset ja konstruktiivset tagasisidet, sealhulgas õppeaine läbiviimise kohta.
  • Tagasiside andjana tuginen konkreetsele informatsioonile ja enese tähelepanekutele.
  • Toon esile nii kordaminekud kui ka arendamist vajavad aspektid halvustamata ja oodatud käitumist selgelt sõnastades.
 • Kaasõppuri tuutorina olen tema jaoks olemas. Kuulan ja toetan noort õppurit, vastan küsimustele ning julgustan ja innustan.
 • Lähtun õppuri akadeemilise edu ning eetilise käitumise suunamisel tänapäevastest õppijat austavatest ja võimestavatest põhimõtetest.
  • Õpetan õppijakeskselt (nt õppijat aktiveerival, tema vajaduste ja huviga arvestaval õpetamisviisil).
  • Seon õppe reaalse elu ja tulevase teenistuse olukordadega.
  • Toetan õppurit õppimises. Aitan tal seada õpieesmärke (annan ainekursuse alguses selgitusi ja juhiseid, teavitan ainekursuse õpiväljunditest ning palun sõnastada õpiküsimused või -eesmärgid, mida ta loodab saavutada). Aitan õppuril enese arengut hinnata.
  • Toetan õppurite loovuse arendamist (nt pakkudes loovate lahendustega ülesandeid, tunnustades erinevaid lahenduskäike).
  • Kavandan õppetöösse iseseisva töö, arvestades selleks mõeldud aega.
  • Õppurite hindamisel olen objektiivne ja lähtun kehtestatud hindamiskriteeriumitest (nt teavitan neid hindamisreeglitest õigel ajal).
 • Toetun tõendus- ja teaduspõhistele materjalidele, järgides autoriõiguse seadust.
  • Väldin akadeemilist petturlust, nt teiste töö viitamata kasutamist, sealhulgas õppematerjalides.
 • Arendan teadlikult ja sihipäraselt õppurite väärtuspädevust ja -hoiakuid.
  • Kavandan ainekavasse ja õppetöösse sobivaid väärtuste või eetika aspekte, nt õige-vale käitumine, turvalisusnõuete, käitumisnormide vm nõuete järgimise sisemine vajadus, sisemine rahulolu õigesti käitumisest.
  • Algatan lisaks planeeritule ettetulevaid olukordi ära kasutades väärtusdilemmade arutelusid.
 • Kolleegi või õppuri mentorina toetan uut akadeemia pere liiget nõu ja abiga.
  • Loon kontakti ja hoian seda.
  • Aitan elada sisse uude töö- ja õppekeskkonda, lähtudes õppuri vajadustest ja ootustest ning akadeemia eesmärkidest.
 • Õpin ja täiendan end järjepidevalt, et suurendada oma pädevust akadeemiale püstitatud ülesannete kvaliteetseks täitmiseks.
 • Toetan juhendatavat uurimistöö valmimise vältel, lähtudes akadeemilisest eetikast ning järgides õppuri enesejuhtimist toetavat juhendamismudelit.
  • Reageerin juhendatava pöördumisele esimesel võimalusel oma teiste kohustuste tähtsust ja kiireloomulisust kaaludes.
  • Soovitan teemaga seotud teaduskirjandust, nõustan õppurit plagiaadi teemal jms.
  • Annan konstruktiivset, toetavat ja innustavat tagasisidet.
  • Tunnen huvi, millist tagasisidet on juhendatavale antud uurimistöö koostamist toetavate tegevuste käigus (kirjutamislaager, seminarid jm), ning toetan juhendatavat tagasiside alusel tehtavates parandustes.
 • Õpin ja täiendan end järjepidevalt, et suurendada oma pädevust akadeemiale püstitatud ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ning inimeste ja protsesside juhtimiseks
 • Toetan akadeemia põhitegevust, tehes kõik selleks, et õppejõud saaks pühenduda õpetamisele ja õppur õppimisele.
  • Olen toetav ja abivalmis. Leian aja ja võimaluse aidata abivajajaid.
  • Näitan üles huvi ja algatust akadeemia eesmärkide saavutamiseks vajalikes tegevustes.
  • Tutvun väljaõppeplaaniga, tunnen huvi, millised sündmused minu tööd mõjutavad ja mida sel juhul teha tuleb, ning teen ettevalmistused.
 • Hoian ennast kursis määruste, juhendite jt dokumentidega, et osata leida aja- ja asjakohast infot.
 • Täiendan ennast tööga seotud aspektides.
 • Kasutan ülesande- ja inimesekeskset juhtimist, lähtudes akadeemiale püstitatud eesmärkidest ja ülesannetest ning kõrgema ülema kavatsusest.
  • Olen alluvatega suheldes kannatlik ja viisakas.
  • Märkan alluvate ergutamist väärivaid algatusi. Ergutan ja karistan asja eest.
  • Ebapopulaarseid otsuseid langetades jään rahulikuks ning suhtun osalistesse lugupidavalt.
 • Otsustamisel ja probleeme lahendades kuulan kõiki osalisi ning alles seejärel langetan otsuse.
 • Annan alluvatele otsekohest tagasisidet. Jään lugupidavaks ja toetavaks.
 • Olen nähtav ja osalen olulistel akadeemia üritustel.
 • Õpin ja täiendan end järjepidevalt, et suurendada asjatundlikkust akadeemiale püstitatud ülesannete kvaliteetseks täitmiseks ning inimeste ja protsesside juhtimiseks.
Kaitseväe Akadeemia