fbpx

Eksternõpe

Kaitseväe Akadeemias on lisaks täiskoormusega õppele võimalik õppida ka eksternina. Ekstern on rakenduskõrghariduse või magistriõppe õppekava läbiv tegevväelane, kes ei ole üliõpilane kõrgharidusseaduse tähenduses, kuid talle laienevad täiskasvanute koolituse seaduse tasemeõppekoolitust reguleerivad sätted.

Eksterniks ei võeta õppurit, kes on eksmatrikuleeritud täiskoormusega õppest, küll aga on võimalik eksternina esitada ja kaitsta oma uurimistööd, kui isik on läbinud kogu eelneva õppekava. Uurimistööd lubatakse kaitsta eksternina ka neil endistel õppuritel, kes pole enam tegevväelased ning kellel kogu õppekava (v.a uurimistöö) on täies mahus läbitud.

Eksternina õppekava läbimine:

  • eksterni staatust saab taotleda vastava õppekava vastuvõtukriteeriumid täitnud tegevväelane akadeemia vastuvõtueeskirjas sätestatud ajavahemikus ja tingimustel;
  • eksterni staatuse taotlemiseks esitatakse akadeemia ülemale avaldus, mis on kooskõlastatud teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülemaga ja Kaitseväe peastaabi personaliosakonnaga;
  • eksternõppesse määramist saab ühel ja samal õppetasemel taotleda kuni kaks korda;
  • teistkordsel eksternõppesse määramisel alustab ekstern taseme- ja/või väeliigipõhiseid õpinguid õppekava selle versiooni alusel, millel alustavad esimesele õppeaastale immatrikuleeritud üliõpilased;
  • õppekava läbimise pikkuseks eksternina on läbitava õppekava kahekordne nominaalkestus.

Eksternina uurimistöö esitamine ja kaitsmine:

  • uurimistööd saab kaitsta ekstern, kes on läbinud kogu eelneva õppekava;
  • uurimistöö kaitsmiseks eksternina tuleb esitada akadeemia õppeosakonna juhataja nimele avaldus kaitsmisel osalemiseks semestri esimeseks päevaks;
  • uurimistöö kaitsmiseks arvatakse eksterniks kuni uurimistöö kaitsmiseks taotletud semestri lõpuni.

Eksternil on kohustus (v.a uurimistööd kaitsev ekstern) läbida õppeaasta jooksul valitud õppekavajärgseid õppeaineid vähemalt 30 EAP mahus (k.a VÕTAga ülekantud õppeained). Ekstern esitab hiljemalt kaks nädalat enne vastava semestri algust nimekirja õppeainetest, mida ta kavatseb semestri jooksul läbida planeerimisjaoskonna juhile, kooskõlastades selle eelnevalt õppeainete vastutavate õppejõududega.

Tingimused põhikursusele (rakenduskõrgharidus) või keskastmekursusele (magistriõpe) eksterniks kandideerijale:

Kaitseväe Akadeemia 2024.-2025. õppeaasta vastuvõtueeskiri

Lisainfo eksternõppest: oppeinfo[at]mil.ee.

Kaitseväe Akadeemia