fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

Eksternõpe

Kaitseväe Akadeemias on võimalik lisaks täiskoormusega õppele õppida ka eksternina. Eksternõppe vorm võimaldab ka varem KVA-s pooleli jäänud õpinguid jätkata (sh lõpu- või magistritööd kaitsta).

Ekstern on kaitseväelane, kes läbib rakenduskõrghariduse või magistriõppe õppekava  individuaalse õppeplaani alusel. Ekstern ei ole üliõpilane rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses, kuid talle laienevad täiskasvanute koolituse seaduse tasemeõppekoolitust reguleerivad sätted.

Kuidas taotleda

Eksternõppesse kandideerijatele esitatavad nõuded:

  • eksternõppesse võib kandideerida tegevväelane, kellel on täidetud rakenduskõrghariduse õppekavale õppima asumiseks esitatavad nõuded.

Esitatavad dokumendid:

  • avaldus akadeemia ülema nimele, mille on kooskõlastanud teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülem;
  • keskharidust tõendava dokumendi koopia, kui riiklikes registrites puuduvad vajalikud andmed.

Pärast sisseastumisdokumentide esitamise tähtaja lõppu kooskõlastab akadeemia kõik laekunud avaldused Kaitseväe peastaabi personaliosakonnaga. Õppima asumine vormistatakse akadeemia ülema käskkirjaga, milles fikseeritakse ka õppeaja maksimaalne kestvus (mitte rohkem kui kaks nominaalset õppeaega).

Eksternõppesse kandideerimiseks saab dokumente esitada isiklikult akadeemiasse, posti teel aadressil Riia 12, 51013 Tartu või e-postiga (haridust tõendavate dokumentide koopiad ning digitaalselt allkirjastatud avaldus õppima asumiseks) aadressil oppeinfo[at]mil.ee.

Tingimused põhikursusele (rakenduskõrgharidus) eksterniks kandideerijatele on keskharidus ja sõjaline väljaõpe (eelistatult väljaspool Eestit, nt Soome Vabariigi Maakaitsekool vms).

Keskastmekursusele (magistriõppe) eksterniks õppima asumise tingimusteks on omandatud kõrgharidus ja vastav sõjaline väljaõpe või lõpetatud põhikursus. Lisaks sellele vähemalt 3 aastane teenistuskogemus, riigisaladusele juurdepääsu luba tasemel „Salajane“ ning NATO STANAG 6001 vähemalt 2222. Eelistatud on kandidaadid, kes on läbinud vanemstaabiohvitseride kursuse ja teenistuslik vajadus eeldab neilt magistrikraadi.

Ekstern läbib õppekava õppeained eksterni ja akadeemia vahel kokkulepitud individuaalplaanis fikseeritud tingimustel ja korras. Plaani allkirjastavad ekstern, eksterni teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülem ja akadeemia esindaja. Plaani täitmine vaadatakse üle iga õppeaasta lõpus. Akadeemia on individuaalplaani mittetäitmise korral õigus ekstern akadeemiast välja arvata. Individuaalplaani projekti vormistab ekstern koostöös KVA õppeosakonna planeerimisjaoskonnaga ja esitab selle eksterniks õppima asumise käskkirjas fikseeritud kuupäevaks (esimese õppeaasta novembrikuu esimeseks tööpäevaks, 1. novembriks 2016).

Individuaalplaani aluseks on kehtiv rakenduskõrghariduse või magistriõppeõppekava, ainevoog ja väljaõppeplaan. Individuaalplaanis näitab õppur ära ajavahemiku, millal ta mingit ainet läbib. Juhul kui ekstern on õppekava ainete õpiväljundid varem saavutanud (varasem õppimine, töökogemus vms), võib ta taotleda õppeainete ülekandmist VÕTA raames vastavalt KVA-s kehtestatud korrale. Kui individuaalplaani koostamise ajaks on VÕTA taotlemine selge, siis märgitakse see juba plaani.

Eksterni õigused ja kohustused

Õppekorralduseeskirja järgi on eksternil:
1) õigus osaleda õppetöös ning sooritada eksameid ja arvestusi individuaalplaanis märgitud õppeainetes võrdväärselt akadeemia üliõpilastega;
2) õigus kasutada raamatukogu;
3) kohustus täita akadeemia üliõpilastele kehtestatud nõudeid.

Õppekorralduseeskirja järgi on akadeemial:
1) õigus kehtestada õppeainete kuulamiseks eksternide osavõtu piirang;
2) kohustus tagada õppeainete kuulamiseks akadeemia õppuritega võrdsed tingimused;
3) õigus katkestada eksterni õpingud, kui ta ei ole täitnud akadeemia üliõpilastele  kehtestatud nõudeid.

Eksternide piirarv on määratud ja rohkemate avalduste esitamise korral jäävad need ootama järgmist õppeaastat. Samal ajal võib kandidaat taotleda valitud ainete kuulamist külalisõppurina, et omandatud teadmisi hiljem õppekava täitmisel VÕTA raames kasutada.

Õppeainete läbimise tingimused on võimalik õppejõududega (taktika ainetes taktika õppetooli ülemaga) eraldi kokku leppida. Kriteeriumiks on õppeainete õpiväljundite omandamine. Loengutes või harjutustel kohalkäimine toimub teenistuskohajärgse struktuuriüksuse ülema ja eksterni vahelisel kokkuleppel. Selle aluseks on individuaalplaan.

KVA-sse juba esitatud avaldusi ei ole vaja uuesti esitada, vajalikud kooskõlastused korraldab KVA.

Lisainfo eksternõppest KVA õppeosakonna planeerimisjaoskonnast vota[at]mil.ee või 717 6131

 

Kaitseväe Akadeemia