fbpx

H.U.V.I. seminarid

Õppetöö ja selle planeerimine, aga ka õppimine ise kujutavad endast pidevat arenguprotsessi ning nõuavad seega igalt õppejõult enese kursishoidmist nüüdisaegsete õpetamismeetodite ja -võimalustega. Kõik ikka selleks, et säilitada oma professionaalsus õppejõuna, et õppurid saaksid kvaliteetse hariduse ja tulevaseks teenistuseks võimalikult hea ettevalmistuse.

Õppetöö käigus võib esile kerkida erinevaid probleeme ning tekkida vajadus nende üle koos arutleda ja lahendusi otsida. Just sel põhjusel ongi Kaitseväe Akadeemia õpetav koosseis ellu kutsunud seminarisarja H.U.V.I. (Huvitav, Uus, Vajalik, Innustav). Seminarid pakuvad võimalust jagada oma mõtteid, kuulata teiste kogemusi ja neist õppida ning seeläbi ennast arendada.

Seminare korraldatakse keskmiselt kord kuus ja nendele on oodatud kogu KVA pere. Seminari võivad korraldada erinevatel õppemetoodilistel jt kooli arengu jaoks olulistel teemadel kõik õppejõud. Eesmärk on leida koos selline lahendus, mis toetab nii õppurite, õppejõudude kui ka akadeemia arengut.

 

Toimunud H.U.V.I. seminaride teemad

(uuemad on eespool):

2020:

 • Kuidas koostada hea essee
 • Andmebaasid
 • Sele, vaatmiku ja posteri vormistamine PowerPointis
 • Kersti Venniku doktoritöö tutvustus
 • Juhtimisest ausalt ja avatult
 • Kaitseväelise juhi pädevusmudel
 • Teadusest ja teadusprojektidest
 • KVA teenistujate uute uuringute tutvustus

2019:

 • KVÜÕA värsked doktorid tutvustavad oma uuringute tulemusi
 • PK õppurid oma osalemisest talvelaagris Winter Training Camp Morocco
 • LEGO võimalused keeruliste probleemide lahendamiseks
 • Evidence-based Leader Interventions for Halth and Wellness: mõtteid NATO HFM-302 sümpoosionilt
 • PK kadetid jagavad kadetivahetusprogrammi raames (Foreign Exchange Programme) saadud kogemust sellest, kuidas toimub ohvitseriks saamine West Pointis
 • Selleks, et olla teistele toeks, pea(ksi)n ma ka toestust saama

2018:

 • Rühmaülem ja kompanii ülema teenistus täna
 • Koosolekute läbiviimine
 • Vikipeedia artiklite koostamine
 • Arengu toetamine
 • Uue õppeaasta tunnivaatlus ja vilistlase vari
 • Ümberpööratud klassiruumi metoodika
 • Maatriks-mängud
 • Rahvusvahelistumine
 • Lõimitud ainekava

2017:

 • Ülesandekeskne juhtimine
 • Kaasautorlusega artiklite publitseerimine
 • Uut tüüpi intelligentsus
 • KVÜÕA doktoritööd
 • Inimkeskne juhtimine
 • Lõputööde debrifing
 • Tunnivaatlus
 • Tagasiside
 • Organisatsiooni kultuur

2016:

 • Lõiming inglise keeles
 • Lõimitud hindamine: kuidas hinnata vähem, aga saada rohkem hinnatud?
 • Lõimingust ennastjuhtiva õppijani
 • ÕISi tagasiside arutelu
 • Kunb enne, kas muna või kana? Või äkki mõlemad koos!? Ehk ajaloo ja taktika õpetamise lõimimisest.
 • Digivahendite kasutamine õppetöös

2015:

 • SELEde kasutamine õppetöös
 • Arutelu loengutes ja seminarides
 • Debatt, diskussioon, dispuut
 • Probleemipõhine õpe I
 • Probleemipõhine õpe II (Juhtumi analüüs)
 • Õppimist soodustavad tegevused
 • Otsustust nõudvad sõjaajaloojuhtumid
 • Lõpuseminar, refleksioon
 • Lõiming, sissejuhatavalt
 • KAK ja PK koostöö
 • Merevägi ja lõiminguvõimalused
Kaitseväe Akadeemia