fbpx

Isikuandmete töötlemine

KVA järgib talle õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid.

KVA kogub ja töötleb oma tegevuse käigus ka isikuandmeid ja isikute eraelu puudutavat teavet, hoides oma kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise eest. Selleks, et tagada isikuandmete kaitstus ja õiguspärane töötlemine, rakendab kõrgkool turvameetmeid.

Kõik KVA tegevuse käigus loodud või saadud dokumendid, sh isikuandmeid sisaldavad dokumendid, registreeritakse dokumendiregistris. Teabele juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses.

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitavad andmed külastamise ajaga, kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga, internetiteenuse pakkujaga, brauseri keelelisuse, asukoha, tüübi ja operatsioonisüsteemiga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse külastusstatistika tegemiseks eelkõige selles osas, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Igaühel on õigus tutvuda andmetega, mida kõrgkoolis on tema kohta kogutud ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Isikuandmetega tutvumiseks on soovitatav pöörduda KVA poole kirjalikult. Seadusest tulenevatel juhtudel on isikul õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete töötlemise lõpetamist.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda telefonil +372 717 6115 või akadeemia[at]mil.ee ning tutvuda Kaitseväe isikuandmete töötlemise infoga.

Kaitseväe Akadeemia