fbpx

Karjäär mereväes

Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesanne miinitõrje. Mereväe laevastik koosneb miinilaevadest ja miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavatest toetuslaevadest. Miinitõrjevõimekuse arendamiseks soetati lisaks olemasolevatele Saksa päritolu miinilaevadele aastatel 2007-2009 Suurbritanniast kolm modernset Sandown-klassi miinijahtijat: Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi.

Mereväe laevade kodusadamaks on Tallinnas asuv Miinisadam. 2007.a avati Miinisadama renoveeritud kaid, mis rahuldavad hetkel kõigi Eesti mereväe laevade kaikohtade vajaduse. Samuti on Miinisadam võimeline vastu võtma NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama vajalikud sadamateenused.

1. samm Ajateenistus

Ajateenistuse eesmärgiks on Eesti kaitseks vajalike reservüksuste väljaõpetamine ning eelduste loomine elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Ajateenistuse jooksul omandatakse põhiteadmised riigikaitsest ning õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistuse lõppedes jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena oma üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Ajateenistuse jooksul omandatakse palju tsiviileluks vajalikke oskusi – esmaabivõtteid, topograafiat, side ja infotehnoloogiat, keskkonna- ja kodanikukaitset, aja planeerimist ning korra ja puhtuse hoidmist.

Nooremallohvitserid või reservrühmaülemad saavad väärtusliku juhtimiskogemuse. Ajateenistuse jooksul parameediku kursused läbinud saavad hiljem asuda tööle parameedikuna, autojuhikursuste lõpetajad saavad CE või DE kategooria juhiload.

Ajateenistuse läbimine annab võimaluse Kaitseväe Akadeemias õppima asumiseks, kuid sisseastumiskatsed saad teha juba enne ajateenistust (lisainfo). Akadeemia lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja asuvad teenima ohvitseridena kaitseväes. Samuti on võimalus astuda teenistusse elukutselise kaitseväelasena Scoutspataljonis või mõnes muus väeosas.

2. samm  Kaitseväe Akadeemia põhikursus (kõrgharidus)

Alates 2011/2012 õppeaastast on Kaitseväe Akadeemias võimalik õppida mereväe ohvitseriks. Õppeaeg mereväe põhikursusel koostöös Eesti Mereakadeemia ja mereväega kestab kolm aastat, võimaldades spetsialiseeruda taktika või tehnika erialale. Lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastme.

Õppimine akadeemias on mitmekülgne. Lisaks sõjalistele ainetele õpivad tulevased ohvitserid humanitaar- ja reaalaineid, pedagoogilisi teadmisi ja keeli.

Väeliigipõhiseid õppeaineid nagu mereväe taktika õpetavad mereväeohvitserid. Üldmerenduslikke õppeaineid õpetavad Eesti Mereakadeemia õppejõud. Õpingute ajal toimub praktika mereväe laevadel.

Õppimise ajal makstakse kadettidele palka alates 1000 eurost.

3. samm Teenistus taktikaohvitserina või tehnikaohvitserina

Pärast põhikursuse lõpetamist ootab Sind ees huvitav ja lõpetatud erialale vastav teenistuskoht mereväe laevadel navigatsiooniohvitserina või laevamehaanikuna.

Taktikaohvitser on mereoperatsioonide spetsialist, kelle peamine teenistusülesanne on vahiohvitserina sõjalaeva juhtida, seda navigeerida ja tagada laeva taktikaliste tegevuste ohutus. Edasine teenistus viib taktikaohvitseri sõjalaeva operatsiooniruumi, kus planeeritakse ja juhitakse kogu sõjalaeva operatsioone. Lisaks on taktikaohvitser sektsiooniülem, kes juhib side, navigatsiooni või relvastusega tegelevate spetsialistide igapäevast teenistust.

Tehnikaohvitser on insener, kelle peamine teenistusülesanne on käitada ja hooldada sõjalaeva pea- ja abimasinaid ning laevasüsteeme ja tagada nende lahinguvalmidus. Tehnikaohvitser vastutab sõjalaevas avariitõrje eest, mis tähendab, et tema ülesannete hulka kuulub ka sõjalaevade lahinguvigastuste kiire likvideerimine. Lisaks on tehnikaohvitser ülem, kes juhib tehnikaerialade spetsialistide igapäevast teenistust.

Võimalikud teenistuskohad

Mereväebaasi ülesanneteks on ujuvvahendite ohutu seismise tagamine sadamas, mereväe allüksuste teenindamine ning varustamine teenistuseks vajalike vahenditega. Mereväebaasi organiseerida on ka igakülgne vastuvõtva riigi toetus Eesti vetes regulaarselt korraldatavatele rahvusvahelistele miinitõrjeoperatsioonidele. Mereväebaas asub Tallinnas, Miinisadamas.

Laevastik on mereväe ülema alluvuses olev Kaitseväe väeüksus kuhu kuuluvad operatsioonistaap, mereväekool, tuukrigrupp ja sõjalaevad.

4. samm  Sõjalise kõrghariduse teise taseme omandamine Eestis või välismaal

Kaitseväe Akadeemia keskastmekursus (magistriõpe) või sellega võrdsustatud tasemeõpe Belgia Kuningriigis või Läti Vabariigis. Nimetatud õppeastmel omandavad õppurid vajaliku kvalifikatsiooni tegutsemaks staabitasandil nii planeerival kui administreerival tööl.  Samuti toimub spetsialiseerumine miinitõrjele ning luuakse alus edasiseks teenistuseks operatiivtasandil.

Kaitseväe Akadeemia