fbpx

RIIGIKAITSELISE INIMVARA KOMPLEKSUURING KAITSEVÄES

Kaitseväe inimvara kompleksuuring on ajateenijate, reservväelaste ja kaitseliitlaste seas iga-aastaselt läbiviidav uuring. Selle eesmärk on süstemaatiliselt koguda ja analüüsida ajateenistuses olijate ning õppustele kutsutute arvamusi ja hoiakuid, et tagada väljaõppe parem korraldus, tõhustada juhtimist ning arendada laiemalt kaitsevaldkonda. Ajateenijate seas korraldatakse küsitlust kahel korral: teenistuse alguses ja lõpus. Reservväelaste ja kaitseliitlaste küsitlusi tehakse suuremate õppekogunemiste raames. Kompleksuuringut viiakse läbi kaitseväe ja Tartu Ülikooli koostöös.

Uuringus osalemine jääb rangelt konfidentsiaalseks, mis tähendab, et küsitletavate poolt antud vastuseid ei seostata nende isikutega.  Andmeid analüüsitakse Tartu Ülikooli ja Kaitseväe Akadeemia ühise uurimisrühma poolt ning tulemused esitatakse üldistatud kujul. Uuringu tulemused avaldatakse aruannetena ennekõike kaitseministeeriumi valitsemisala siseseks kasutamiseks ning uuringutulemuste esitlemine väljaspool kaitseministeeriumi valitsemisala toimub ainult kooskõlastatult kaitseväega, s.h andmete kasutamine teadustöödes ning üliõpilastöödes. Uuringus osalemine on vabatahtlik ja sellest võib igal hetkel loobuda ilma, et sellega kaasneks tagajärgi küsitletule.

Uuringule on väljastatud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee luba.

Kompleksuuringu koordinaator Kaitseväe Akadeemias on Kadri Kallip.
Kompleksuuringu koordinaator Tartu Ülikoolis on Kairi Kasearu.

Lisaküsimuste korral palume pöörduda [email protected].

Kaitseväe Akadeemia