fbpx

Konverentsid ja seminarid

Tulevased konverentsid ja seminarid

Toimunud konverentsid ja seminarid

Sõjatehnoloogiate konverents ESTMIL.TECH Tallinnas 24-25.01.2024

16. sõja- ja katastroofimeditsiini konverents Tallinnas 7-8.12.2024

9. juhtimise ja pedagoogika konverents “Valmidus 2023” 1-2.11.2023

14. Balti sõjaajaloo aastakonverents 26-27.10.2023

Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikesuse Ukraina sõjameditsiini seminar 16-19.10.2023

Kaitseväe Akadeemia ja Politsei- ja Piirivalveameti koostööseminar otsuse vastuvõtmise protsessisst 9-12.10.2023

15. sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 1-2.12.2022

Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverents „Juhtimine- väe(s)tamine või umbrohutõrje” 10.02.2022

14. sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 9-10.12.2021

III rahvusvaheline ERASMUS+ seminar „How to strengthen gender perspective within the European basic officer education“ 02.-03.03.2021

Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverents 28.01.2021

V õppemetoodiline konverents 30.01.2020

13. sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 5-6.12.2019

Konverents Venemaa-Ukraina konflikti teemal 15.11.2019

International Military Testing Association 61. aastakonverents  07.–11.10.2019

Konverentsi esimese päeva kolmel sümpoosiumil oli teemadeks pädevuste säilitamise uuringud rahvusvahelises perspektiivis, Eesti kaitseväe personali valiku ja hindamise psühhomeetrilised instrumendid ja ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery – laiendatud vaimse võimekuse test) testimisprogrammi moderniseerimise tulemused. Teisel päeval oli konverentsi teemadeks juhtimine ja organisatsioonikäitumine; hindamine ja mõõtmine; inimfaktor ja heaolu ning valik ja hindamine. Konverentsi viimasel päeval oli sümpoosiumite teemadeks sõjaväeline haridus, õppiva organisatsiooni arendamine ja juhtide arendamine sõjaväelistes kõrgkoolides.

IV Õppemetoodiline konverents 31.01.2019

Konverents andis ülevaate erinevatest õppemeetoditest ning tegevustest, mis annavad võimaluse teaduspõhiselt arendada ülekantavaid pädevusi ja toetavad õppija arengut.

„See aitab elus läbi lüüa! ehk ülekantavate pädevuste mõtestatud arendamine“ oli järjekorras neljas KVÜÕA-s korraldatud õppemetoodiline konverents. Varasematel aastatel on konverentside põhiteemad keskendunud tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamisele kõrgkoolis, ennastjuhtivale õppijale ja õppija arengu toetamisele.

Teeside kogumik IV õppemetoodiline konverents “See aitab elus läbi lüüa” 2019

Sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 2018  29.-30.11.2018

Konverents toimus 12. korda ning lisaks põnevatele loengutele oli võimalus osaleda töötubades simulatsiooni ja traumahaige käsitlemise teemadel. Sellel aastal oli fookuses traumahaigete käsitlus haigla tingimustes, aeroevakuatsioon ning kriisiaegne tervishoiukorraldus. Konverentsi ettekandeid tegid oma ala spetsialistid Portugalist, Norrast, Rootsist, Leedust, Lõuna-Aafrika Vabariigist ja Eestist. Konverentsi raames toimus ka näitus, kus tutvustatakse erakorralises meditsiinis, sõja- ja katastroofimeditsiinis ning väljaõppes kasutatavaid vahendeid ning erialast kirjandust.

 Sõjatehnoloogia konverents „Autonoomne lahinguväli“ 08.11.2018

Neljandal sõjatehnoloogia konverentsil käsitleti nii mehitamata õhu- kui ka maismaaplatvorme ning arutleti, millist mõju mehitamata või autonoomsed süsteemid lahinguväljale avaldada võivad.

Ettekantud teemadele tuginedes loodi laiem arutelu, kus ülikoolid, ettevõtted ja Kaitseväe esindajad said välja tuua konkreetseid kitsaskohti seoses autonoomsete süsteemide arendamisega. Kohapeal algatatud diskussioon andis võimaluse välja selgitada ja mõista erinevate osapoolte lähtekohti ning tõstatada küsimusi esinejatele, Kaitseväele, ülikoolidele ja kaitsetööstusettevõtetele.

Rahvusvaheline sõjaajaloo konverents peetakse 31.05.2018

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Eesti sõjamuuseumi konverents, mis käsitles sõjaajaloo rolli ohvitseri väljaõppes ja doktriinide kujundamises.Esinejad olid Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Poolast, Kanadast, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Taanist ja Iisraelist.

Konverentsil „Minevik, sõjamehe teejuht? Kogemus, ajalugu ja teooria sõjalises ettevalmistuses“ tegi ettekande ka Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Martin Herem, kes toonitas ajaloo uurimise tähtsust detailides, kuid alati kontekstis ning hoiatas, et pole õige keskenduda eranditele, mis vaatamata erakordsusele suurt midagi ei õpeta. Esinejad on Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Poolast, Kanadast, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Taanist ja Iisraelist. Rahvusvaheliselt tuntumad ettekandjad olid USA West Pointi sõjaväeakadeemia ajalooprofessor Clifford J. Rogers, kes kõneles antiik- ja keskaja sõjanduse ajaloo õpetamise tähtsusest sõjaväepedagoogikas ning Bundeswehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskuse teadusdirektor professor Jörg Echternkamp, kelle ettekanne käsitles sõjaajaloo rolli Saksamaa ohvitseride koolitamisel. KVÜÕA lektor Igor Kopõtin rääkis sõjaajaloo õpetamisest Eesti sõjaväelistes õppeasutustes kahe maailmasõja vahel.

Juhtimiskonverents 04.-05.04.2018

Konverents sisustati ettekannetega militaar- ja psühholoogiavallast. Konverentsil viidi läbi erinevaid töötubasid, milles keskenduti efektiivsele suhtlemisele ja kommunikatsioonile ülemate-alluvate vahel, huvitavatele lahendustele positiivse töökliima kujundamisel, positiivsele juhtimisele militaarpsühholoogilises kontekstis ja Balti riikide militaarpsühholoogide kogemustele.

Kokku osalesid juhtimiskonverentsil KVÜÕA õppurid, Kaitseväe eri väeosade teenistujad, aga ka Tallinna ülikool, Tartu ülikool ja sisekaitseakadeemia ning külalised Lätist, Leedust, Poolast, Suurbritanniast, Saksamaalt, Portugalist ja Ukrainast. KVÜÕA korraldas juhtimiskonverentsi koostöös toetusväejuhatuse tugiteenuste keskuse psühholoogiateenistusega.

Konverents „Õppija arengu toetamine“ 15.01 2018 

Konverentsil esinesid KVÜÕA õppurid ja õppejõud, kes viisid läbi ka töötubasid. Konverentsi peamiseks sihtrühmaks olid KVÜÕA õppurid ja õppejõud, lisaks osalesid partnerid Sisekaitseakadeemiast ja Eesti Lennuakadeemiast.  Konverentsi ettekannete teesid avaldati konverentsi kogumikus (ETISe klassifikaatoriga 5.3).

Õppija arengu toetamine 2018

KVÜÕA juhtimiskonverents 03.-04.04.2018

KVÜÕA korraldas koostöös Toetusväejuhatuse tugiteenuste keskuse psühholoogiateenistusega juhtimiskonverentsi, mis keskendub juhi rollile organisatsioonis. Juhil on keskne roll organisatsiooni töökeskkonna kujundamisel, mis otseselt mõjutab liikmete heaolu ning organisatsiooni tulemuslikkust.  Erinevalt stereotüüpsest lähenemisest keskendusime sellel konverentsil isikute vajadusest lähtuvale juhtimisele ning jagasime erinevate riikide ning Eesti jõustruktuuride parimaid praktikaid.

Töötubade kirjeldused

III Sõjatehnoloogia konverents 08.10.2017

Konverentsil tutvustasid KVÜÕA magistrandid väevõimeid, nende väljakutseid ja tehnoloogilisi arenguid. Samuti sai ülevaate KVÜÕA, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahelisest tehnoloogiaalasest koostööst ja uudsetest lahendustest ning teadus- ja arendusprogrammidest Kaitseministeeriumi juhtimisel.

Konverentsi eesmärk oli tuua kokku kaitseväe, Kaitseliidu, ülikoolide ja kaitsetööstusega seotud inimesed, et jagada valdkonnaalaseid kogemusi, teadmisi ja vajadusi.  Lisaks koostööpartneritele ja muudele teemaga seotud inimestele tulid konverentsile ka huvilised, kes tulid ennast harima Kaitseväe tehnoloogiliste arengute teemal. KVÜÕA kolmas sõjatehnoloogia konverents organiseeriti koostöös Kõrgema Sõjakooli, Kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liiduga.

Sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 2017

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus korraldas 23. ja 24. novembril Tallinnas Viru Konverentsikeskuses konverentsi, kuhu olid oodatud Kaitseväe, Kaitseliidu ja reservväelastest arstid, õed, parameedikud ning tsiviilmeedikud. 2017. aastal oli fookuses kriisiaja korraldus ning eelkõige väljaõpe kriisisituatsioonides toimetulekuks.

Sõja- ja katastroofimeditsiini konverents 2016

KVÜÕA Sõja -ja katastroofimeditsiinikeskus korraldas konverentsi „Sõja –ja katastroofimeditsiin“ kaitseväe-, kaitseliidu- ja reservväelastest arstidele, õdedele ning parameedikutele ja tsiviiltervishoiu töötajatele. Konverents toimus Tallinnas Swiss Hotellis ajavahemikul 1.-2.detsember 2016. a.  Sellel aastal oli fookuses kriisiaja korraldus ning eelkõige väljaõpe kriisisituatsioonides toimetulekuks, oli võimalus kuulata erinevaid eksperte, kes räägivad oma kogemustest väljaõppe läbiviimisel, rahvusvahelisest koostööst ning katastroofidest, mis on Euroopat lähiajal tabanud on.

Rahvusvaheline juhtimiskonverents 17.-18. 11.2016 

Konverentsi eesmärk on edendada interdistsiplinaarset diskussiooni sõjaväeliste juhtide arendamise baas- ja täiendusõppes ning igapäevases teenistuses. Konverentsil käsitletakse nii tegeväelaste kui ka reservväe ja Kaitseliidu vabatahtlike juhtide arendamisega seonduvat.

Rahvusvahelisel juhtimiskonverentsil astuvad üles külalisesinejad Suurbritanniast, Saksamaalt, Soomest, Šveitsist ja Iisraelist, kes arutlevad tegev- ja reservohvitseride ning allohvitseride juhiomaduste ning oskuste arendamise erinevate meetodite kasutamise efektiivsuse üle baas- ja täiendõppes ning igapäevases teenistuses.

„Ennast juhtiv õppija“ 20.10.2016

Konverentsil esinesid oma valdkonna parimad spetsialistid Eesti kõrgkoolidest, kes viisid läbi ka töötubasid. Konverentsi sihtrühmad olid kõrgkoolide õppejõud ja tudengid.  Konverentsi ettekannete teesid avaldatakse konverentsi kogumikus (ETIS 5.3). Lisaks koostatakse Sõjateadlase erinumber (ETIS 1.2), kus esinejad saavad soovi korral avaldada teadusartikli.

Konverentsi teemad:
Õppetegevused Märksõnad: õppijakesksed õppemeetodid, projektõpe, probleemipõhine õpe, õppemetoodika, tunniplaanivaba õpe.
Võtmepädevuste arendamine Märksõnad: refleksioon, meeskonnatöö, õpioskused, õpistiilid, planeerimisoskused, võtmepädevused.
Suur pilt Märksõnad: tagurpidi õppekavad, õpivalmidus/hoiak, õppejõu koostöö, planeerimise võtted, vastutuse jagamine/delegeerimine, õpikäsitlus.

Konverents „Õhuvõimu teooria ja praktika: mõjud väiksematele õhuvägedele“ 31.05.2016

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldasid 31. mail õhujõudusid käsitleva konverentsi, mille käigus anti ülevaade õhujõudude kasutamise teoreetilistest ja praktilistest alustest ning arengutest, lähtudes väikeriigi võimalustest ja piirangutest. Eesti Kaitseväes on dominantseks väeliigiks maavägi, kuid koostöö liitlasvägede õhujõududega on mitmekülgne ning igapäevane. Teaduspõhine väeliikide erisuste ja koostööpõhimõtete käsitlemine on väikeriigi relvajõududele oluline ning üheks õppeasutuste missiooniks. Teaduskonverents toetas põhi- ja keskastmekursuse õppekavajärgset õppetööd ning eesmärgiks oli ka õppeasutuse rahvusvahelise koostöö arendamine ühise teadustegevuse ja muude koostöövormide näol välisriikide uurimis- ja teadusasutustega.

Konverentsi esimene paneel keskendus õhuvõimu teooriale, doktriinile ja strateegiale; minevikus, olevikus ja tulevikus. Teine paneel käsitles John Boydi teoreetilisi põhimõtteid ning vaatles lähemalt VOOT-tsükli (OODA-loop) mitmekülgsust. Lisaks arutleti õhujõudude tehnoloogia võimaluste ning piirangute üle. Kõik ettekanded käsitlesid temaatikat ka väiksemate õhuvägede perpektiivist ning väeliikide koostöö lahtimõtestamist.

Konverentsi programm (esinejate ja teemade tutvustused)

Strateegilise jätkusuutlikuse kompetentsikeskuse aastakonverents 2016

Strateegilise jätkusuutlikuse kompetentsikeskuse aastakonverentsi aastakogumik 2016

V Juhtimiskonverents 26.11.2015

Viienda juhtimiskonverentsi ettekanded keskendusid nii Eesti kui ka välismaiste jõustruktuuride põhiväärtustele. Esinejad tutvustasid oma organisatsioonide põhiväärtusi ja rõhutasid väärtuspõhise juhtimise vajalikkust tänapäevasel organisatsioonide juhtimisel ning rääkisid töötajate isiklike ja organisatsiooni väärtuste ühendamise olulisusest.
Lisainformatsioon konverentsi esinejatest ja ettekannetest.

Sõjatehnoloogia konverents 25.11.2015

Esimesest sõjatehnoloogia konverentsist võtsid osa eksperdid Eesti ülikoolidest, Eesti Kaitsetööstuse Liidust ning kaitseväest. Konverentsi eesmärk oli edendada kestvat koostööd lahenduste otsimiseks, leidmiseks ja rakendamiseks ning anda osalejatele ülevaade sellest, millises arengujärgus on kaitsevägi ja koostööpartnerid oma tehnoloogilise teadus- ja arendustöö ning võimearenduste vajaduste lõimimisel.

IV Juhtimiskonverents 27.11.2014

Neljas inimkeskse juhtimise konverents keskendus inim- ja ülesandekeskse juhtimise erinevatele tahkudele sõjaväelises juhtimises ja väljaõppes. Ettekanded käsitlesid juhtimistemaatikat tuginedes Eesti kaitseväe ja välisriikide kogemustele rahuajal ja välismissioonidel.

Esimese maailmasõja seminar 6.11.2014

Seminari eesmärgiks oli juhtida tähelepanu Esimese maailmasõja ajaloolisele tähendusele, keskendudes sõjalistele, poliitilistele ja kultuurilistele mõjudele ning järelmõjudele. 

Seminar Ukraina kriisist 11.09.2014

Seminaril räägiti kriisi strateegilistest eesmärkidest ja poliitilisest olukorrast, sõjalisest operatsioonist ja selle õiguslikust taustast, õhuvahendite ja õhutõrje kasutamisest, infosõjast ja propagandast ning majandussanktsioonide mõjust.

„Keeping Up With Today’s Learner“. 29.–30.04 2014 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes kaitseväe keelekeskuse võõrkeele õpetamise rahvusvaheline konverents

Konverentsi keskmes oli võõrkeeleõppe tõhustamine ja uudsete tehnoloogiate kasutamine õppetöös. Esimest korda toimuval võõrkeeleõppele pühendatud konverentsil käsitleti muuhulgas kirjutamise osaoskuse arendamist, võimu ja kontrolli vahekorda klassiruumis ning sellest väljaspool, mobiilset keeleõpet ja protsessihindamist motivatsiooni tõstmise vahendina.

Konverentsi teeside kogu (conference abstracts)

Kaitseväe Teaduspäev 14.03.2014

2014. aasta märtsis toimunud teaduspäev keskendus teemadele, mida rahvuslik sõjateadus peaks uurima ning kuidas saadud uurimistulemusi rakendada sõjalise võimsuse suurendamiseks.

III Juhtimiskonverents 28.11.2013

Kolmanda inimkeskse juhtimise konverentsi põhiteemaks oli inimlik mõõde sõjaväelises juhtimises ning emotsioonide ja konfliktidega toimetulek juhtimiskäitumises ja organisatsioonis.

Konverents “kümme aastat operatsioonist Iraagi Vabadus” 22.05.2013

Konverentsi eesmärgiks oli vaadelda Iraagi operatsiooni ajaliselt distantsilt ja anda sellele võimalikult mitmekülgne, ent samas neutraalne hinnang, mis ei oleks pelgalt Eesti keskne. Esinejad käsitlesid oma ettekannetes operatsiooni sõjalisi, poliitilisi ja õiguslikke aspekte ning Iraagi hetkeolukorda.

Kaitseväe Akadeemia