fbpx

Matkegrupp

Ülesanne

Matkegrupi põhiülesanded on kaitseväe arvutipõhiste õppuste tagamine ning riigikaitse laia käsitlusega seotud ametkondade väljaõppe ning teadus- ja arendustegevuse toetamine. Kaitseväe väljaõppes on matkevahenditel üha suurem osatähtsus. Ükski matkesüsteem ei asenda küll täielikult tegelikku kogemust, kuid võimaldab siiski tõhusamat, kiiremat ja ohutumat väljaõpet. Grupil on jätkuvalt erinevaid arenguülesandeid, sh tutvustada ja katsetada uusi matkesüsteeme ning arendada Kaitseväe väljaõpet matkesüsteemide kasutamise abil.Matkegrupil on kasutusel kaks matkesüsteemi. Konstruktiivne matkesüsteem JCATS ja virtuaalne matkesüsteem VBS3.

JCATS (Joint Conflict And Tactical Simulation)

Ühendväeliigi lahingumatkesüsteem JCATS (Joint Conflict And Tactical Simulation) aitab õpetada lahingujuhtimist ja staabiprotseduure.

Matkegrupp võimaldab arvutipõhiseid interaktiivseid matkesüsteeme kasutades toetada taktika- ja operatsioonitasandi ülemate ja staapide väljaõpet ning arendada kaitseväe matkemodelleerimisvõimet (model and simulation capability), saab matkida lahingujuhtimist ja kriisiohjet erinevatel tasanditel ning erinevates olukordades. USA päritolu matkesüsteemi JCATS kasutavad paljud riigid, sest see võimaldab visualiseerida erineva tasemega üksuste tegevust, alustades üksikisikust või –sõidukist.

JCATS-i kasutatakse peamiselt staapide treenimiseks, pakkudes juhtimiseks ja otsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni reaalajas ning võimaldades tegevuste tagasisidestamisel olukordade taasesitamist. Kasutajatele viiakse läbi operaatorite koolitus, õpetades neid programmi kasutama ja virtuaalseid üksusi juhtima.

Eesmärgid:

 • Toetada üksuste ülemate ja staapide õpetamist.
 • Tõsta üksuste koostöövõimekust teiste NATO liikmesriikidega.
 • Tõsta staapide operatiivplaneerimise võimekust ja analüütilist efektiivsust.
 • Toetada missioonieelse väljaõppe läbiviimist rahuoperatsioonideks.
 • Tõhustada rahvusvahelist koostööd.
 • Laiendada väljaõppe võimaluste ampluaad.

Võimalused:

 • Ühendoperatsioonide läbiharjutamine.
 • Staabiprotseduuride kinnistamine.
 • Otsuse vastuvõtmise protsessi modelleerimine.
 • Ajalooliste sündmuste analüüs ja läbi mängimine.
 • Operatiivplaneerimise toetamine.
 • Kaitsejõudude struktuuri ja varustuse hangete analüüsi toetamine.
 • Rahuoperatsioonide alase väljaõppe teostamine.
 • Regionaalsete õppuste korraldamine koostöös teiste Balti riikidega.
 • Sõjaväe kaasamise harjutamine tsiviil- hädaolukordade puhul.
 • Päästeoperatsioonide harjutamine.
 • Uute simulatsioonide testimine ja hindamine.
 • Interaktiivsete väljaõppevahendite koostamine.

VBS3 (Virtual Battle Space 3)

VBS3 (Virtual Battle Space 3) on Bohemia Interctive Australia (BIA) kompanii loodud interaktiivne 3D-matkesüsteem.

VBS3 on kasutusel paljude riikide relvajõududes, sealhulgas USAs, Austraalias, Inglismaal, Soomes, Rootsis, Poolas, Taanis, Hollandis jne. VBS3 abil saab matkida üksiksõdurist kuni kompaniitasemega õppusi.
Matkegrupis on matkesüsteem VBS kasutusel alates 2009. aastast ning keskus on VBS3 abil toetanud luure- ja soomusüksuste, sihitamis-, sõjaväepolitsei- ning tulejuhtimisõppusi, samuti asümmeetrilise sõja kursust, planeerimisharjutusi, taktikalisi otsustusmänge jne. Veel on korraldatud erinevaid õppusid koostöös politsei- ja demineerimisüksustega.

VBS3 kasutamine matkegrupis:

 • spetsialistide väljaõpe
 • meeskondade, jagude ja rühmade väljaõpe
 • planeerimis- ja otsustusharjutused
 • õppetöö mitmekesistamine
 • vastase imiteerimine,
 • õppematerjalide loomine

Kaitseväe Akadeemia matkegrupp
Raatuse 110, Tartu
Telefon: 717 6181

Kaitseväe Akadeemia toetusteenuste osakonna õppetoe jaoskonna matkegrupp loodi aprillis 2006. Grupp asub ajaloolises Puiestee tänava linnakus, milles esimese vabariigi ajal paiknes Tartu Ratsarügement ja nõukogude perioodil kaugpommitajate ja transpordilennuväe polgud.

Kaitseväe Akadeemia