fbpx

Publikatsioonid

„Sõjateadus on interdistsiplinaarne teadusharu, mis uurib sõjalise jõu kasutamist ja selleks valmistumist kõigis sõjapidamisvaldkondades kogu konfliktispektri ulatuses. /…/ Sõjateaduse ülalesitatud definitsioonis kannavad olulist rolli järgmised võtmesõnad: interdistsiplinaarnesõjaline jõudsõjapidamisvaldkonnad ja konfliktispekter. Lisaks on tähtis rõhuasetus ka sõnadel kasutamine ja selleks valmistumine.“ (KVA ülem kol Enno Mõts, Sõdur 3/2018). Sõjateadus hõlmab seega kõige üldisemas tähenduses kõiki neid inimtegevuse valdkondi, mis on seotud nii riigi igakülgse ettevalmistamisega riigikaitseliseks tegevuseks, sh sõjapidamiseks, kui ka kõikvõimalike sõjaliste ja sõjaväliste operatsioonidega tänapäevases, uute ohtudega ja väga laia konfliktispektriga maailmas. Seda sõjateaduse programmi ning teaduspõhist võimearendust püüavad järgida ka KVA sõjateaduslikud ajakirjad oma sisu loomisel. KVA sõjateaduslikud ajakirjad annavad oma praegusel kujul mitmekülgse panuse sõjateaduse, riigikaitse ja julgeolekupoliitika arendamisesse nii Eesti Vabariigis kui ka sellest väljaspool ning panustavad ühtlasi eestikeelse sõjanduskeele ja sõjateadusliku mõtlemise arendamisse.

Sõjateadlane (aastani 2015 „KVÜÕA toimetised”) on ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav ETIS 1.2. kategooria teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi. Sõjateadlase eesmärgiks on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke artikleid, analüüse ja allikmaterjale, mis toetavad Kaitseväe väevõime arendamist ennekõike nende üldpädevuste raames, mille arendamise eestvedamine või kaasvastutus lasub akadeemia õlgadel (operatsioonanalüüs ja taktika, ressursihaldus, sõjaväeline juhtimine ja sõjaväepedagoogika, militaartehnoloogiad, riigikaitsestrateegia ja –poliitika ning sõjaajalugu).

Ajakirjal on alates 2006. aastast rahvusvaheline toimetuskolleegium ning nõuandev kogu, kuhu kuuluvad sõjandusega erineval viisil seotud Eesti ja välisriikide teadlased ning sõjaväelased. Sõjateadlane ei ole pelgalt ühes riigikaitselises institutsioonis – Eesti kaitseväes ja selle õppeasutuses – tehtava teadustöö väljundiks, vaid on avatud sõjateaduslikuks kaastööks ka teistele Eesti ja välismaa autoritele. Sõjateadusliku väljaandena on Sõjateadlane suunatud eelkõige tegev- ja reservväelastele ning teistele riigikaitsega seotud isikutele, ent ka sõjateaduslikest ja julgeolekupoliitilistest teemakäsitlustest huvituvatele lugejatele.

ENDC/EMA Occasional Papers on alates 2014. aastast ilmuv eelretsenseeritav sõjateaduslik ajakiri, milles avaldatakse eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke kirjutisi, sh lühimonograafiaid (ETIS 2.1,), magistri- ja doktoritöid või nende baasil koostatud mahukaid teadusartikleid (ETIS 2.3.) ning uurimisprojektide, tellitud teadustööde või analüüside publitseeritud raporteid (ETIS 2.5.).

Sõjateadlane / Estonian Journal of Military Studies (ENG)

EMA Occasional Papers (ENG)

Kaitseväe Akadeemia teadusajakirjade kaastöö vormistamise juhend

Kaitseväe Akadeemia