fbpx

Rahvusvahelistumine

KVA rahvusvahelistumise põhimõtted

Erasmus+                               

Erasmus+ on 2014. aastast Euroopa Liidu programm, mille eesmärgiks on arendada rahvusvahelist koostööd kõrg-, kutse-, täiskasvanu- ja üldhariduse valdkonnas. Paljud tegevused, sh Euroopa-sisene õpiränne kõrghariduses, on kättesaadavad programmi riikidele (kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia), kuid on ka neid, milles saavad osaleda riigid üle maailma.

Erasmus+ raames toetatavad tegevused on:

  • õpiränne (õppurid, töötajad jt);
  • koostööprojektid (sh haridusasutuste ja ettevõtete vahel);
  • poliitikareformide arendamine.

Täiendavat infot programmist saab Archimedese kodulehelt ja Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi infolehelt.

KVA Erasmuse kõrghariduse harta

KVA Erasmuse poliitika / EMA Erasmus Policy Statement

ERASMUS+ Euroopa-sisestes õpirännetes osalevate õppurite, õppejõudude ja töötajate toetuste piirmäärad

                   

Dora Pluss                 

„Dora Pluss“ üldiseks eesmärgiks on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ja atraktiivsemaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks.

Programmi „Dora Pluss“ viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning struktuuritoetuste abil. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond ning partneritena on tegevusse kaasatud Eesti kõrgkoolid. Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuse eelarve on 22 567 790 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 87.29%. Tegevused toetavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kõrghariduse programmi, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine 4 Eesti” ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmist.

Pikemalt saab lugeda programmi lehelt: Dora + õpirände stipendiumid | Haridus- ja noorteamet (harno.ee).

Kaitseväe Akadeemias on võimalik osaleda Dora Pluss alategevuses 1.1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses, mille raames toetatakse noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist (kuni 30 päeva) õpirännet välisriikidesse.

Dora Pluss stipendiumi taotlemise kord KVA-s

KVA lepingulised välispartnerid:

  1. Poola: Polish Air Force Academy
  2. USA: University of North Georgia
  3. Balti Kaitsekolledž

KVA osalemine erinevates koostöövõrgustikes

KVA osaleb aktiivselt Euroopa julgeoleku- ja kaitsekolledži ohvitseride alushariduse võrgustikus EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Offiers). Täpsemat infot võrgustiku kohta leiad EMILYO kodulehelt.

Samuti kuulub KVA Läänemere maade sõjakoolide koostöövõrgustikku.

Alates 2020. aastast on akadeemia NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) võrgustiku liige. Koostöö eesmärgiks on tugevdada oma riigikaitset, üksteiselt õppida jne ning KVA kuulub töögruppi Professional Military Education.

Kaitseväe Akadeemia