fbpx

Täiendusõpe

Täiendusõpe on väljaspool tasemeõpet toimuv õppetegevus eri- ja/või kutsealaste teadmiste ning oskuste täiendamiseks. Täiendusõppe õppe- või ainekava alusel toimuvat õppetööd nimetatakse
täienduskursuseks. Õppe- ja ainekavade koostamine, kvaliteedihindamine, arendamine ja sulgemine toimub õppeasutuse õppekava statuudi alusel.

Õppekava koostamise algatab ja selle koostamist koordineerib täienduskursuse läbiviimise eest vastutava struktuuriüksuse juht, kaasates vajadusel eksperte teistest õppeasutuse või Kaitseväe struktuuriüksustest. Õppekava kinnitab õppeasutuse ülem käskkirjaga.

Õppekavas esitatud õppeainetele koostab õppeaine vastutav õppejõud ainekava, mille kinnitab täienduskursuse läbiviimise eest vastutava struktuuriüksuse juht.

Täiendusõppe õppe- ja ainekavade registrit peab õppeosakonna planeerimisjaoskond.

Kaitseväe Akadeemia