fbpx

Õppetöövaatlus

Kaitseväe  Akadeemia (edaspidi akadeemia) õppetöövaatluse süsteem (edaspidi vaatlussüsteem) toetub kõrgkooli sisemise kvaliteedi juhtimise ja kindlustamise alustele, õppejõupädevusmudelile ning õppeasutuse õpetava koosseisu ja õppetöö kvaliteedi tagamisega seotud dokumentidele. Vaatlussüsteem on käsitatav akadeemia kvaliteedikindlustamise süsteemi osana (Täpsem info dokumendis Kaitseväe Akadeemia õpetava koosseisu õppetöövaatluse süsteem).

 

Õppetöövaatluse eesmärk ja korraldamine

 1. Vaatlussüsteemi eesmärgid on:
 2. toetada akadeemia õpetava koosseisu professionaalset arengut (sh metoodilist tegevust);
 3. õppetegevuse arendamine kolleegipoolsete soovituste andmise/jagamise kaudu;
 4. õppejõudude kollegiaalse koostöö arendamine ja õppeainete lõimituse suurendamine.
 5. Õppetöö vaatlussüsteem kohaldub kõikidele  akadeemia koosseisulistele õppejõududele sõltumata nende töökoormusest.
 6. Vaatlussüsteemis osalemine kuulub õppejõu põhitööülesannete hulka ning moodustab osa õppejõu töökoormusest.
 7. Iga õppejõud osaleb vaatlussüsteemis vähemalt ühe korra õppeaastas vaatlejana ja ühe korra vaadeldavana. Vaatlusele järgneb arutelu.
 8. Õppetöövaatlus toimub nimekirja alusel, mis koostatakse üheks õppeaastaks   ja kus saab iga vaatleja ise valida endale vaadeldava. Nimekiri on avalik ja asub Sharepoint kekkonnas.
 9. Lõimingu suurendamiseks ja õpikogemusi laiendamiseks  valitakse vaadeldav põhimõttel, et vaatleja ja vaadeldav on erinevatest õppetoolidest, -suundadest või –gruppidest.
 10. Õppetöövaatluse aja ja koha lepivad vaadeldav ja vaatleja kokku ise.
 11. Enne õppetöövatluse läbiviimist peab vaatleja saama ülevaate läbiviidavast õppeainest (terviku loomisest) ning vaadeldavast õppetunnist (õppeküsimuste loomiseks).
 12. Õppetöövaatlusele  järgne arutelu toimub vaatleja ja vaadeldava õppejõu vahel kokkulepitud ajal ja kohas.
 13. Õppetöövaatluse  arutelu käigus tehtud ettepanekud on vaadeldavale soovituslikud.
 14. Pärast vaatluse toimimist fikseerib vaatleja vaatluse kuupäeva vastavas nimekirjas.
 15. Kokkuvõtted õppeaasta jooksul toimunud vaatlustest tehakse didaktika arendusjuhi poolt hiljemalt uue õppeaasta alguses toimuval  H.U.V.I. seminaril.
Kaitseväe Akadeemia