fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia kutseõppe suund läbis edukalt kvaliteedi hindamise

Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri (EKKA) kutsehariduse hindamisnõukogu otsustas, et kutseõppe sõjanduse ja riigikaitse õppekavarühmas toimuv õppetöö vastab kvaliteedi hindamise kriteeriumitele ja õigusaktidele, mille tulemusena viiakse läbi järgmine hindamine kuue aasta pärast.

„Analüüsi tulemustega võib igati rahule jääda. Nimelt tõi EKKA akadeemia kutseõppe suunal läbi viidava õppe kohta välja rida tugevusi, millest tooksin eraldi välja kutseõppesuuna planeeritava liigutamise Tartusse 2023. aastal, mis parendab lõimumist, õppekorraldust ja õpikeskkonda ning praktika toetab õpiväljundite saavutamist ja võimaldab õpilastel aktiivselt osaleda vanemallohvitseride õppimise ja professionaalse arengu protsessis,“ ütles Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann lisades, et kogu kutseõppe akrediteerimine läks hästi.

Järgnevate aastate arengusuunad allohvitseride hariduses on mitmekülgsed. „Kõigepealt hoiame EKKA poolt toodud tugevused ikka tugevustena ja viime igas alapunktis taset kõrgemale. Lisaks sellele on üheks võtmeülesandeks, koostöös RKIK-iga, uutele väljaõppe nõudmistele, uuele õpikäsitlusele ja kaasaegsetele elamistingimustele vastava õppehoone valmimine 2023. aastaks Puiestee/Raatuse tänaval ning rakenduskõrghariduse- ja kutseõppe suuna õppekavade ühildamine, seda eriti sõjalistes ainetes,“ ütles staabiveebel Harkmann.

Hindamisnõukogu tunnustas oma 18. veebruaril tehtud otsuses akadeemia kutseõppe õppijakeskset lähenemist ning õpetajaskonna kompetentsi ja kogemust.

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on kooli eneseanalüüsil põhinev ja kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav välishindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Selle käigus hinnatakse õppetöö toimivust ja jätkusuutlikkust, muuhulgas õppekavaarenduse, õppimise ja õpetamise, eestvedamise ja juhtimise ning ressursside kasutamise toimivust ja jätkusuutlikkust.

Kaitseväe Akadeemia kutseõppe kvaliteedi hindamine sõjanduse ja riigikaitse õppekavarühmas toimus 2020. aasta novembris ühitatult akadeemia kõrghariduse institutsionaalse akrediteerimisega.

Institutsionaalne akrediteerimine on protsess, mille käigus hinnatakse akadeemia juhtimist, töökorraldust, õppe- ja teadustegevust ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, akadeemia eesmärkidele ja arengukavale. Kõik Eesti kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima

Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur akrediteeris Kaitseväe Akadeemia kõrghariduse õppekavad 2021. jaanuaris kõrvaltingimusteta.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia