fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia läbis edukalt institutsionaalse akrediteerimise

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri hindamisnõukogu akrediteeris 27.01.2021 otsusega Kaitseväe Akadeemia rakenduskõrghariduse õppekavad kõrvaltingimusteta seitsmeks aastaks. Hindamisnõukogu pidas eraldi tunnustust väärivaks akadeemia laia haaret ühiskonna teenimises, sealhulgas akadeemia panust meditsiinilise väljaõppe valdkonnas.

„Läbitud protsessi tulemused peegeldavad akadeemia õppe- ja teadustegevuse kõrget ja pidevalt arenevat taset“, ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Enno Mõts, kelle sõnul hindamisprotsess oli hea võimalus analüüsida akadeemia tegevusi ning saada tagasisidet kogenud ekspertidelt.

„Siinkohal tänusõnad ekspertidele ning akadeemia perele, kes niigi erakordsel eelmisel aastal panustasid akrediteerimisprotsessi ning suutsid oma entusiasmiga avaldada muljet ka komisjoni ekspertidele,“ lisas brigaadikindral Mõts.

Hindamiskomisjon tõi oma otsuse selgitavas osas positiivsena välja akadeemia sisseelamisprogrammi tegevteenistujatest õppejõududele ning õppetöösse kaasatatud kaitseväe praktikute silmapaistvat taset. Veel märgati 2019. aasta struktuurireformiga saavutatud juhtimise tõhustamist ning kiideti panust ühiskonna teenimisse läbi sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse erialakursuste pakkumise, sealhulgas teiste Eesti meditsiinialast haridust pakkuvate ülikoolide õppekavade osana.

Nõukogu märkis positiivselt ära parendustegevused eelmise ehk 2013. aasta akrediteeringu raportis välja toodud teadus- ja arendustegevuste osas.

Seejuures tagamaks ka edasist arengut soovitas raportis hindamiskomisjon pöörata tähelepanu kvaliteedikultuuri, akadeemilise eetika ja üliõpilaste hindamise standarditega seotud parendusvaldkondadele.

Institutsionaalne akrediteerimine on analüütiline ja tõenduspõhine protsess, mille käigus hinnati akadeemia juhtimist, töökorraldust, õppe- ja teadustegevust ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, akadeemia eesmärkidele ja arengukavale.

Hindamise viis läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetas akrediteerimisotsuse Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu.

Komisjon hindas akadeemia nelja kõrgharidusõppekava (maa-, mere- ja õhuväe põhikursused ning keskastmekursus) aga ka kutseõppe õppekava (vanemallohvitseride põhikursus). Kutseõppe õppekava kohta teeb Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur otsuse veebruaris.

Kõik Eesti kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule.

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri otsus Kaitseväe Akadeemia akrediteerimise kohta

Kaitseväe Akadeemia