fbpx
Uudised

KVA ÜLEMA JUHIS – KÄITUMINE HAIGESTUMISE VÄLTIMISEKS JA VÕIMALIKU/KINNITATUD COVID-19 HAIGUSJUHU KORRAL (Täiendatud 01.06)

Juhis on täiendatud 01.06.2021:

Tulenevalt valitsuse 1. juuni 2021 otsusest lõppeb alates 2. juuni 2021 seni riigis kehtinud üleüldine maski kandmise kohustus ning asendub soovitusega kanda maski suletud rahvarohketes siseruumides. Ühtlasi koos sellega lõppeb ka senine maskikandmise kohustus Kaitseväe Akadeemias.

Üleriigiline maskikandmise kohustus lõppeb kõikides avalikes siseruumides, hooldekodudes ja haridusasutustes, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii poode, teenindusasutusi, haridust, kultuuri, sporti, kirikuid, meelelahutust jm. Maski kandmine või suu ja nina katmine on endiselt soovitatav kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest pole võimalik, näiteks ühistranspordis.

Kaitseväe Akadeemias on ühekordsed maskid ja käte desinfitseerimise vahendid ka edaspidi kättesaadavad sissepääsude vahetus läheduses ning sõltumata maskikandmise kohustuse lõppemisest kehtib senine käitumisjuhis nakkuskahtluse ja nakkusjuhtumite korral.  Jätkuvalt on rangelt keelatud haigusnähtudega tööle või õppetööle füüsiliselt kohale ilmuda ning haigestumisest tuleb koheselt teavitada oma vahetut ülemat ning ravijaoskonna arsti.

KAITSEVÄE AKADEEMIA ÜLEMA JUHIS – KÄITUMINE HAIGESTUMISE VÄLTIMISEKS JA VÕIMALIKU / KINNITATUD COVID-19 HAIGUSJUHU KORRAL (09.11.2020)

Alates 09. november 2020 on rohkem kui ühe isiku viibimisel Kaitseväe Akadeemia siseruumides näomaski kandmine kohustuslik (välja arvatud ühiselamus majutatud teenistujad ja ajateenijad oma tubades ning üksi oma kabinetis viibivad teenistujad). 

Ühekordsed maskid ja käte desinfitseerimise vahendid on järjepidevalt tagatud sissepääsude vahetus läheduses. 

Konkreetsetest muudatustest väljaõppes ning õppetöös teavitatakse asjasse puutuvaid kursusi eraldi e-kirja teel ja/või vastavalt käsuliinile. 

Ennetav tegevus: 

 1. Haigustunnustega tööle ja/või õppetööle füüsiliselt kohale tulemine on keelatud.
 2. KVA personal teeb kokkuleppel vahetu ülemaga võimalikult palju kaugtööd, et vähendada nakkusohtu.
 3. KVA personal käitub vastutustundlikult ka töövälisel ajal, vältides nakatumise ohtu.
 4. Tööle tulles desinfitseeritakse käsi nii hoonetesse sisenemisel kui korduvalt päeva jooksul.
 5. Õppetööl kantakse vajadusel maske ka välitingimustes ning alati desinfitseeritakse korduvkasutuses olevad töövahendid. 

Käitumisjuhis nakkuskahtluse ja nakkusjuhtumite korral: 

Juhul, kui KVA töötajal ilmnevad sümptomid või tuvastatakse COVID-19 viirusekahtlusega isik, siis tegevused on järgmised: 

 1. Haigustunnustega isikul on kohustus lahkuda töökohast ja suunduda eneseisolatsiooni ja/võikaugtööle.
 2. COVID-19 testimise osas võtab isik ühendust enda perearsti (riigiteenistuja) või KVA SKMK ravi jaoskonna arstiga (tegevväelane).
 3. COVID testi positiivse tulemuse teatavaks saamise korral tuleb sellest viivitamatult teada anda oma vahetule ülemale ning SKMK ravi jaoskonna arstile.
 4. Edasine tegevus vastavalt järgmise peatüki punktidele 6 ja 13. 

Juhul, kui KVA õppuril tekivad ägeda haigestumise sümptomid või tuvastatakse COVID-19 viirusekahtlusega isik, siis tegevused on järgmised: 

 1. Esmaste haigustunnuste tekkel on õppuritel kohustus omaalgatuslikult kanda maski, et takistada piisknakkuse edasist levikut.
 2. Haigussümptomite tekkimisel võtab õppur viivitamatult ühendust SKMK arstiga, kes vajadusel korraldab COVID-19 testimisele suunamise.
 3. Haigussümptomite tekkimisel suunatakse õppur eneseisolatsiooni ja/või distantsõppele (eelistatult) õppuri enda koju kuni testi tulemuste saabumiseni. (Õppur teavitab e-kirja teel kursuse vanemat, õppurkorpuse ülemat, õppeaine vastutavaid läbiviijaid).
 4. Nädalavahetusel sümptomite ilmnemisel jääb õppur koju kuni testitulemuste saamiseni. Testimine organiseeritakse läbi perearsti või EMO. Nädalavahetusel kasarmus olijate testimise korraldab SKMK ravi jaoskonna arst.
 5. Testi vastuse saabumiseni viibib õppur eneseisolatsioonis.
 6. Positiivse tulemuse korral tuvastatakse kontaktsed isikud, suheldes haigestunud õppuriga ja kasutades vajadusel videosalvestusi või liikumislogi ning saadetakse kogumajakiri korraldusega anda endast märku SKMK-le kõigil, kes on viimase 24h jooksul selle isikuga lähikontaktis* olnud.
 7. Lähikontaktsete testimise otsustab ning vajadusel korraldab SKMK ravi jaoskonna arst. Reeglina testitakse vaid sümptomitega isikuid.
 8. Juhul, kui õppuril ei ole võimalik suunduda eneseisolatsiooni koju kasutatakse haigestunu isolatsiooniks määratud ruumi KVA territooriumil asukohaga Riia 12 ruum A110. (Vajadusel kohandatakse ruume lisaks)
 9. COVID nakkusega ajateenija suunatakse edasiseks raviks TVJ TerKe statsionaari.
 10. Kodusesse eneseisolatsiooni suunatakse ka õppuri (lähikontaktne) toanaaber. Kui see ei ole võimalik, suunatakse määratud isolatsiooni ruumi ka kõnealune isik.
 11. SKMK planeerib vajalikud vahendid patsiendi jaoks isolatsiooniruumi ning need on võimalusel ühekordsed. Patsiendi toitlustamine tagatakse kursuse veebli/kursuse poolt kasutades toidu transpordiks ühekordseid nõusid.
 12. Eneseisolatsioonis olevad (ja testi vastust ootavad) sümptomiteta lähikontaktsetel on lubatud minimaalne liikumine (nt poodi) esmatarbekaupade ja söögi hankimiseks kasutades asjakohaseid isikukaitse vahendeid (eeskätt maski kandmine ja hajutuse jälgimine).
 13. Ruumides, kus viirushaige isik on viibinud, korraldatakse ToTe vahendusel ja SKMK juhendamisel pindade märgpesu ja tuulutatakse ruumid (vähemalt 15 min), järgides Terviseameti soovitusi. Kontaktsetele isikutele, sh. koristajatele antakse juhised, tagatakse isikukaitse vahendid ja instruktaaž SKMK poolt.
 14. Lõppkoristusel tuleb kogu tekstiilist voodivarustus (padjad, tekid, linad ja jne) suunata pesumajja pesemiseks. Vastavad vahendid ja instruktaaži tagab SKMK.
 15. Korduvakasutuses olevad töövahendid puhastatakse enne uuesti kasutusele võttu. (Puhastusainena kasutada Neutral Cleaner töölahust ja desinfektsiooniks Bacticid-i.).
 16. Isolatsioonis olles tekkinud jäätmed kogub isolatsioonis viibija iseseisvalt erimärgistusega kilekotti. Ruumist väljatoomisel koti välispinnad desinfitseerida. Vastavad vahendid ja instruktaaži tagab SKMK. 

*Lähikontakseks loetakse isikut, kes: 

 1. elab samas majapidamises COVID-19 haigega; 
 2. on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 
 3. on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega); 
 4. on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel; 
 5. või tervishoiutöötaja, kes on osutanud COVID-19 haigele otsest ravi või hooldust või laboritöötaja, kellel on olnud kokkupuude COVID-19 haigega, kasutamata soovitatud isikukaitsevahendeid või nende kasutamise võimalik rikkumine.; 
 6. viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh.
  1. isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
  2. COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad. 

Kinnitatud või potentsiaalne haigusjuht mõnel teisel KVA haldusalasse kuuluval territooriumil 

 1. Testimisse suunamine samadel alustel kui eelnevalt kirjeldatud. 
 2. Haigestunu suunata võimalusel eneseisolatsiooni oma koju. 
 3. Välismaalase puhul jääb isik eneseisolatsiooni elamisruumidesse. 
 4. Kogu meditsiiniline toetus ja koordinatsiooni kontaktisik on SKMK ravijaoskonna arst. 

Õppeosakonna tegevusjuhised õppetöö korraldamiseks erinevate juhtumite korral: 

 1. Üksikud haigestumised ühel või mitmel kursusel – haigestunud õppurite suunamine distantsõppele. Ainekavas peab olema selgelt määratletud aine läbimise kriteeriumid ning aines osalemise võimalused distantsilt (tehnilised lahendused). Õppuri puudumisel praktilisest osast peab olema selgelt määratletud järeletegemise võimalused või nende puudumisel alternatiivid õpiväljundite miinimumnõuete täitmiseks. 
 2. Suurem haigestumine ühel kursusel – kogu kursuse suunamine distantsõppesse. Aine vastutav läbiviija peab olema ette valmistanud vastavad meetodid, vahendid ja õppematerjalid. Juhul kui paralleelselt toimub mitme aine läbimine, siis kõik antud kursuse ained viiakse distantsõppe formaati. Olles praktiliste tegevuste eelselt distantsõppel, kogunetakse määratud ajal kooli. Eelnevalt toimub haigustunnustega isikutele COVID-19 testimine ning kui test on negatiivne, siis võib tulla teenistusse. Kogu kursus kasarmeeritakse praktilise tegevuse ajaks ning selle lõppedes suunatakse õppurid vajadusel uuesti distantsõppesse. 
 3. Suurem haigestumine mitmel kursusel – kogu KVA õppetöö viiakse distantsõppele üle ning tegevused vastavalt punktidele 1 ja 2. 
 4. Õppejõud haigestunud – võimalusel viiakse aine läbi distantsõppe vormis või asendusõppejõu poolt. 
 5. Distantsõppele suunatud kursusele jagab üldist õppekorralduslikku infot ÕO planeerimisjaoskond läbi e-aadressi oppeinfo@mil.ee ning TAHVEL. 
 6. KVA VÕP 20/21 õa asub lingil SIIN. 
 7. Konkreetse õppeaine õppetöö korralduse ja sisulise tegevuse info jagab õppuritele õppeaine vastutav läbiviija. 
 8. Tunniplaanidega seotud küsimuste korral pöörduda prl Birgit Kerbi poole kerb@mil.ee. 
 9. Peamised suhtluskanalid/vahendid on KVIS Skype, mobiiltelefon, e-kiri. 
 10. Õppekorralduslikes küsimustes on planeerimisjaoskonna kontaktisikuks v-vbl Tanel Otsus. 
Kaitseväe Akadeemia