fbpx
Uudised

Kaitseväe juhataja kõne KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpuaktusel

Lugupeetud lõpetajad, ohvitserid, daamid ja härrad.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustel on täna pereheitmise päev. Kaitsevägi saab juurde 12 äsja põhikursuse lõpetanud nooremohvitseri, 11 keskastmekursusega edukalt maha saanud ohvitseri teadmised on tunnistatud magistrikraadi vääriliseks.

Ohvitserkonnal on iga sõjaväe, sh ka Eesti kaitseväe arendamisel võtmeroll. Mida professionaalsem ja ühtsem on meie ohvitserkond, seda tugevamad on meie kaitsevägi ja Kaitseliit, seega riigikaitse tervikuna. Õppimine KVÜÕA-s varustab Eesti ohvitserid ühtsete tõekspidamiste ja väärtushinnangutega ning annab neile ühtse ettevalmistuse. Terves maailmas on läbi ajaloo ohvitsere hinnatud pühendumuse järgi. Sõnad au, kohusetunne, distsipliin, seltsimehelikkus, vaprus, kodumaa-armastus ja eneseohverdus ei ole meile, ohvitseridele, tühipaljad sõnakõlksud. Need sõnad iseloomustavad kõige selgemini meie teenistust. Ohvitserid on missioonitundega inimesed, nad teenivad oma riiki ja rahvast, mitte raha.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots KVÜÕA lõpuaktusel kõnet pidamas

Eesti ohvitserid on end näidanud kõige paremast küljest. Ei juhtu just tihti, et maailma kõige võimsam ja kõige moodsamate relvajõududega riik usaldaks oma üksused juhtida väikeriikide ohvitseridele. Ameeriklased usaldavad meid nii lahinguolukorras Afganistanis, kus USA merejalaväe kompanii oli allutatud ESTCO 4 ülemale, kui ka õppustel. USA merejalaväelaste pataljonist ja Scoutspataljoni kompanii taktikagrupist loodud koondpataljoni juhib juba kolmandat nädalat kolonelleitnant Karus ja Scoutspataljoni Staap.

KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpetanutena asute viimase kaheteistkümne aasta jooksul Eesti süsteemse juhtimisalase väljaõppe saanud ohvitseride rivvi. Esimesed peale Eesti taasiseseisvumist Kõrgema Sõjakooli lõpetanud on tänaseks välja teeninud vanemohvitseri õlakud. See näitab rahvusliku ohvitserkonna arengut ja tugevust, kuid ka seda, et tervikliku ohvitserikorpuse välja kujunemisel on veel umbes kolmandik teed käia. Olen varasematel aastatel öelnud ja kordan ka nüüd – terviklikust rahvuslikust ohvitserikorpusest saame rääkida siis, kui kaitseväe juhatajaks saab Kõrgema Sõjakooli lõpetanu. Teie, äsja KVÜÕA põhikursuse ja keskastmekursuse lõpetanud ohvitserid peate seadma endale kõrged eesmärgid. Ilma ambitsioonideta heaks ohvitseriks ei saa. Te peate ihkama saada Eesti koloneliks, kindraliks, miks mitte ka kaitseväe juhatajaks. Selleks läheb teil igapäevases teenistuses tarvis häid teadmisi, loovust, töökust ja julgust, aga ka järjekindlust, eneseületamist ja ennastsalgavust.

Täna suureneb Eesti ohvitserikorpus 12 nooremleitnandi võrra. See ei ole suur arv, võrreldes meie praeguse vajaduse ja olemasolevate ohvitseride hulgaga. Teie selja taga tulevad juba suuremad Kõrgema Sõjakooli lennud. Kuigi tänavusi lõpetajaid ei ole palju, näen tuntavat edasiminekut nooremohvitseride kvaliteedis. Teie lõputöödes on näha sõjalise mõtlemise arengut, mis äratas sel aastal ka avalikkuse huvi. Kapten Mart Sireli magistritöö ja nooremleitnant Ragnar-Aleksander Jõgi bakalaureusetöö on kirjutatud teemadel, mis on praegu olulised kogu maailma sõjandusvaldkonna uurijatele ning näitavad, et Eesti sõjaline mõte astub ülejäänud maailmaga sama jalga. Sellised tööd on panuseks rahvusliku sõjateaduse arengusse ning annavad sõjalisele mõttele kaalu, sidudes riigikaitset ühiskonna jaoks oluliste valdkondadega.

Lugupeetud lõpetajad. Viige oma teadmised väeosadesse ja allüksustesse, kuid ärge arvake, et õppimine on nüüdseks läbi. Teoreetilised teadmised üksi ei tee ohvitseri, ohvitseri kutse on oskuslikult juhtida Eesti sõdureid. Et meie sõdurid on head sõdurid, teavad kõik meie liitlased NATO-s ja EL-s. Tarkadel sõduritel peavad olema targad juhid. Ohvitseri õpe on elukestev. Haritud kutselised kaitseväelased, ajateenijad ja reservväelased esitavad kõrgendatud nõudeid ka ohvitseridele. Üha rohkem gümnasiste ja üliõpilasi ei küsi enam, kas minna ajateenistusse. Nüüd arutavad nad hoopis, millal sõdurisaapad jalga panna – kas pärast keskkooli või pärast kõrgkooli. See on oluline nihe haritud noorte mõttemaailmas. Ohvitser peab kandma selgeid ja õigeid väärtusi, ülemaks olemine ei tähenda ainult käskude andmist, vaid ka isiklikku eeskuju, oskuslikkust juhtimises, pidevat tööd alluvatega. Ülemana peate olema valmis seda vastutust kandma. Õppige oma ülematelt, õppige vanematelt kolleegidelt, õppige üksteiselt. Ärge kunagi häbenege teistelt küsida, kui te midagi ei tea.

Põhikursuse lõpetajad! Tulge pärast teenistus- ja lahingukogemuste omandamist mõne aasta pärast KVÜÕA-sse tagasi, omandama sõjalise hariduse teist astet ja saama magistrikraadi.

Keskastme lõpetajad, teid ootavad ees suured väljakutsed meie väeüksustes, NATO operatsioonidel ja pärast seda kindlasti staabikolledžid – kas Balti Kaitsekolledž Tartus või sama taseme õppeasutused välismaal. Tulevikus, juba kogenud ja elutarkade ohvitseridena ärge samuti unustage oma alma materit. Tulge siia majja tagasi õppejõududena, eesmärgiga arendada rahvuslikku sõjateadust ja õpetada välja meie nooremohvitseride uusi põlvkondi.

Soovin teile edu ja jõudu teenistuses!

Kindralleitnant Ants Laaneots

Kaitseväe juhataja

Kaitseväe Akadeemia