fbpx
Uudised

Kompleksuuringu esimesed tulemused näitasid, et ajateenistust peetakse vajalikuks

SJKK aastakonverents 2017

KVÜÕA poolt koos teiste teadusasutustega 2016. aastal ajateenijate seas läbi viidud kompleksuuringu esimeste etappide tulemused näitavad, et ligi kolmandik ajateenijatest asus teenistusse vabatahtlikku avalduse alusel ning nad peavad ajateenistust vajalikuks.

2016. aastal ajateenistusse asunute seas läbi viidud kompleksuuringu esimeste etappide tulemused näitavad, et kutsealustest astus vabatahtlikku avalduse alusel aega teenima ligi kolmandik. Vabatahtlikult teenistusse asunud väärtustavad teenistust oluliselt teadlikumalt ning peavad seda isiklikult tähtsamaks. Samuti selgus, et nende motivatsioon on teenistuse jooksul kõrgem kui kutse alusel ajateenijatel. Teine olulisem tulemus, mis kompleksuuringust selgus, on see, et ajateenistust peetakse vajalikuks ning seda Eesti julgeoleku jaoks isegi rohkem kui isikliku arengu jaoks. Selline tulemus läheb kokku ka üldise arvamusega, mille kohaselt ajateenistus on vajalik.

Ajateenijate kompleksuuringu tulemustest tervise ja sooritusvõime andmete näitel selgus, et noorte tervis ja füüsiline võimekus on oluliselt seotud vanusega.18-19aastased ajateenijad hindavad paremaks nii oma tervist kui kehalist võimekust, samuti on üldfüüsilise testi tulemused selles vanusegrupis kõige kõrgemad. Nende tulemuste põhjal saab soovitada, et teenistusse astumiseks on sobivaim aeg pärast gümnaasiumi lõppu.

Kompleksuuringu esimesi tulemusi tutvustati strateegilise jätkusuutlikkuse kompetentsikeskuse aastakonverentsil, kus arutleti ka selle üle, kas ja kuivõrd erinevad on vabatahtlikult ja kutse alusel ajateenistusse astunute ootused teenistusele, motivatsioon, hoiakud, suhtumine kaitseväkke, kuivõrd sõduri baaskursuse läbimine muudab ajateenijate arvamusi ja suhtumist ning milline on ajateenijate terviseprofiil ja kuidas on see muutunud.

Lisaks esitleti tulevaste kutsealuste uimasti- ja alkoholitarbimise levimust ning toitumise eripära noorte hulgas, samuti lahati reservväelaste uurimise temaatikat, naiste osalust kaitseväes ning veteranide toimetulekut tööturul.

Tänaseks on kaitseväe inimressursi kompleksuuringu raames viidud läbi ajateenijate uuringu kolm küsitlusetappi ning valminud mitmed kompleksuuringu andmeid kajastavad analüüsid.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste koduleheküljel saab tutvuda konverentsi artiklikogumikuga.

SJKK loodi 2014. aasta jaanuaris Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi ja tervise arengu instituudi koostöös vastamaks kaitseministeeriumi vajadusele täiendada inimressursiga seotud kompetentsi ja teadmist kaitsevaldkonnas.

Kaitseväe Akadeemia