fbpx
Uudised

Kõrgema Sõjakooli lõpetavad esimesed magistrid

Reedel, 22. juunil lõpetavad Kaitseväe Ühendatud Õppasutuste KõrgemaSõjakooli keskastmekursuse kuus esimest sõjalise juhtimise erialamagistrit, samas saavad bakalaureuse diplomi 28 põhikursuse lõpetajat.
Kell 13.00 algaval aktusel tervitab kursuste lõpetajaid kaitseväe juhatajakindralmajor Ants Laaneots.
Magistrikraadi saanud ohvitserid omandasid õpingute käigus pataljoni jabrigaadi staabiohvitseri oskused. Magistriõppe eesmärk on valmistada ettesõjaväelise juhtimise spetsialiste teenistuseks staabiohvitseri, sõjaajapataljoniülema või nendega võrdsetel ametikohtadel.
Õppekava võimaldab neil jätkata õpinguid varem omandatud jalaväe, side,pioneeri, õhutõrje, suurtükiväe või logistika erialal ning saada vastavaväeliigi staabiohvitseri ettevalmistus.
Esimeste magistrikraadide saamisega on täies mahus käivitunud ohvitserideneljatasemeline väljaõppe süsteem.
Kolme aasta jooksul rühma- ja kompaniiülema oskused omandanud kahekümnekaheksale Kõrgema Sõjakooli põhikursuse kadetile andis riigikaitse kõrgeimjuht Vabariigi President oma 19. juuni käskkirjaga nooremleitnandisõjaväelise auastme.
Kõigil KVÜÕA lõpetajatel on ühtlasi ka riigikaitseõpetaja kvalifikatsioon,lõpetanud võivad anda keskkoolis riigikaitseõpetuse tunde.
Ohvitseride neljatasemelise väljaõppe süsteemi esimene aste on KVÜÕAKõrgema Sõjakooli põhikursus, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimiserakenduskõrghariduse. Pärast kolmeaastast edukat teenistust kaitsejõududeson võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel,järgmiseks astmeks on vanemstaabiohvitseri kursus Balti Kaitsekolledžisvõi vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelises õppeasutuses, ningedaspidi kõrgemate staabiohvitseride- ja kindralstaabikursused või vastavatasemega kursused välisriikide sõjaväelistes õppeasutustes.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritudkõrgkool, mille lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjalise juhtimisealal. Sellel aastal võetakse põhikursusele kui keskastmekursuselesissastumisdokumente vastu 25.-29. juunil, põhikursusele kandideerijadpeavad olema läbinud ajateenistuse.

Kaitseväe Akadeemia