fbpx
Uudised

KVÜÕA ülema kolonel Aarne Ermuse kõne lõpuaktusel

Kolonel Aarne Ermus

Austatud koolipere, daamid ja härrad

Täna on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes järjekordne pereheitmise päev. Järjekordne lend ohvitsere ja allohvitsere on valmis, kes alustama, kes jätkama teenistust Eesti Kaitseväes.

Täna saavad lõpudiplomid  22 põhikursuse lõpetajat,  16 keskastmekursuse lõpetajat ning  41 vanemallohvitseride kursuse lõpetajat.

Austatud lõpetajad,

Kaitseväe üksused ootavad teid ja vajavad teie panust. Kuid enne veel, kui te lahkute siit majast ning asute täitma oma teenistusülesandeid, tahan ma kasutada võimalust teile teele midagi kaasa anda. Vanema kolleegina on mul ka austav kohus seda teha. Ma ei hakka täna tsiteerima erinevaid sõjandusega seotud klassikuid, sest nendest on teile räägitud klassitundides ning nende mõtteid ja seisukohti olete te analüüsinud ekspertide käe all. Pigem tuginen ma täna omaenda kogemusele ja teadmisele.

Iga lõpp on millegi uue algus. Nii on ka tänane päev, mis teile tähistab õpingute lõppu, vaid üks paljudest astmetest, mida te peate oma teenistuse ja elu jooksul ületama, et edasi ja kõrgemale jõuda.

Tänane kaitsevägi on elukestva õppe süsteem. Selleks, et olla edukas tänases kiiresti muutuvas julgeolekukeskkonnas ja riigikaitsesüsteemis, on tarvis pidevat enesearendamist. Te ei tohi rahulduda ainult sellega, mida te olete tänaseks õppinud ja omandanud, vaid peate jätkuvalt, igapäevaselt tegelema enesetäiendamisega ja suunama sellele ka oma alluvaid.

Tänapäeva lahinguväli on keerukas ja ettearvamatu. Sõdimine on nii kunst kui ka teadus. On protseduurid ja reeglid, mida peab teadma. Samas on äärmiselt oluline aru saada, et lahingu võitu ei otsusta mitte see, kes kõige täiuslikumalt järgib protseduuri. Lahingu võidab see, kes teab ennast, vastast ja keskkonda kõige paremini ning oskab oma ja vastase tugevused ja nõrkused ning keskkonna pakutavad võimalused oma  ülesande täitmise huvides ära kasutada. Siin koolis andsime me teile teoreetilise aluse, lõime baasi mida kasutades on võimalik kujuneda taktikaliseks meistriks, kuid tõeliseks meistriks saate te vaid oma oskuseid igapäevaselt ise edasi arendades.

Ei pea olema julgeolekueksperdiks mõistmaks, et tulenevalt oma rahvaarvust ei saa me kunagi loota arvulisele ülekaalule. Samuti ei saa me loota väga suurele tehnilisele ülekaalule, tulenevalt riigi majanduslikest võimalustest. Samas on ka meil omad tugevused. Meil on kasutada relv, millele on raske leida võrdväärset ning mis on oma headust näidanud ka rahvusvahelistel operatsioonidel. Selleks relvaks on Eesti Sõdur, sõdur kes on näidanud oma vastupidavust, leidlikust ja võitlustahet kogu meie keeruka ajaloo vältel, ning demonstreerib ka täna oma häid võitlusoskuseid maailma erinevates kuumades kohtades.

Sellise sõduri saate te oma juhtimise alla, asudes teenistusse. Teie ülesanne on teda õpetada, teda motiveerida ja juhtida. Hästi treenitud ja motiveeritud sõdur on meie riigikaitse alus. Pidage meeles, et ka kõige keerukamad relvasüsteemid võivad muutuda kasutuks metalliks, kui sõdur on halvasti välja õpetatud, kui puudub motivatsioon, kui puudub üksuse sisemine side.

Kaitsevägi on edukas, kui tehakse õigeid asju õigesti. Ohvitserid – nii põhikursuse kui ka keskastmekursuse lõpetajad, teie osa on hoolitseda selle eest et teie üksus või allüksus teeks õigeid asju. See tähendab korralikult läbi mõeldud ja head lahinguplaani, see tähendab hästi korraldatud ja eesmärgistatud väljaõppeprotsessi rahu ajal. Teie annate oma üksusele suuna.

Teie, vanemallohvitseride kursuse lõpetajad, keda me kutsume armee selgrooks, peate hoolt kandma selle eest, et asju tehtaks õigesti. Teie ülesanne on tagada, et pisemgi detail selles masinavärgis, mida kutsutakse kaitseväeks täidaks oma ülesannet, järgiks kindlat protseduuri, töötaks sünkroonis teistega. Ainult nii saame me olla edukad.

Õppides siin koolis, olite te vastutavad eelkõige iseenda eest. Homme, asudes teenistusse, olete te vastutavad terve oma allüksuse eest.  Üksusele püstitatud ülesannete täitmine, distsipliini tagamine, teenistuse korraldamine, õpetamine on vaid lühike ülevaade teid ootavatest ülesannetest. Aga selleks väljakutseks oleme me teid kõiki ette valmistanud õppetöö ja ka õppekavavälise tegevuse abil.

Nende ülesannete täitmiseks saate te formaalse, ametliku võimu alluvate üle, mis tugineb seadustele ja kaitseväe sisestele regulatsioonidele. Kuid sellest on vähe, et olla edukas. Teist peavad saama ka teie allüksuste või üksuste sisulised liidrid, eestvedajad. Ainult siis saate te juhtidena täiuslikeks ja tagate oma üksuse ülima lahinguvõime. Aga selle ülesande täitmiseks peate te kõik leidma oma eesmärgistatud, kordumatu ja isikupärase tee. Koolis oleme teile õpetanud teooriat. Praktilises enesekehtestamises saavad teid vajadusel toetada teie vanemad kolleegid üksustes, mida nad ka kindlasti teevad. Kuid siiski peate te ise enda eest väljas olema.

Te olete osa meie kaitseväe ohvitseride ja allohvitseride korpusest. See on suur vastutus. Kandke seda vastutust auga. Teid vaadatakse, teie järgi antakse hinnanguid kaitseväele kui tervikule. Teie igapäevane tegevus määrab selle, kui palju meie rahvas kaitseväge usaldab.  Pidage meeles, et rahva usaldus ja usk on see, mis teeb meie kaitseväe tugevaks.

Olles osa meie ohvitseride ja allohvitseride korpusest on teil ka ülesanne hoolitseda järelkasvu eest. Tegeledes igapäevaselt sõduritega, on teil väga hea võimalus neid tundma õppida, neid arendada ja suunata. Otsige sõdurite seast neid, kellel on eelduseid ning tegelege nendega personaalselt. Ergutage neid siduma ennast kaitseväega ning õppima ohvitseriks ja allohvitseriks. See on minu kui õppeasutuste ülema palve ja käsk teile, tänased lõpetajad.

Kaitseväelase elu on vaheldusrikas ja pingeline, täis erinevaid üllatusi. Mitte kõik ettevõetud asjad ei pruugi teil alati õnnestuda. Aga üksikud tagasilöögid on selleks, et neist õppida, et nende najal saada tugevamaks. Nende pärast ei tohi alla anda. Pidage meeles, et alati on see koht siin, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, kuhu tulla, et nõu küsida, arutada asju või lihtsalt vahetada kogemusi. Olete alati siia tagasi oodatud, nii heas kui halvas, nii mures kui rõõmus, nii õppima kui ka õpetama.

Soovin teile kordaminekut teenistuses ja sõduriõnne.

19.06.2012 Tartus

Kaitseväe Akadeemia