fbpx
Uudised

Primus tunnustas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kõrgharidusalaseid saavutusi

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused pälvisid aprillis kõrghariduse kvaliteedi arendamise programmi Primus tunnustuse 2011. aasta parimate saavutuste konkursil õppekavaarenduse edulugude koostöö ja aasta õppiva õppejõu kategooriates.

Tunnustuse õppekavaarenduse valdkonnas tõi õppeasutustele ligi poolteist aastat väldanud protsess, mille käigus mindi üle väljundipõhistele ainekavadele. Antud valdkonnas KVÜÕAle osaks saanud tunnustus on seda mõjusam, et konkureeriti suurte kõrgkoolidega nagu Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Maaülikool.

Õppeainete õpetamise tingimusi ja korda kirjeldavate ainekavade ümbertöötamisest vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi poolt kehtestatud uutele nõuetele võttis osa kogu õppeasutuse õpetav koosseis. KVÜÕA korraldas mitu ühisseminari ja iga õppejõu ainekava(de)le anti vähemalt kaks korda tagasisidet (sh kaasõppejõudude poolt), mis võimaldas dokumentatsiooni korrastada ja täiustada ning muuta õppuritele arusaadavamaks.

Lisaväärtuse andsid õppeasutusele nimetatud kategoorias kaks 2011. aastal algatatud ja KVÜÕA õppetöö kvaliteeti terviklikule parandamisele suunatud projekti. Neist esimene – mentorlus – keskendub esmajoones õppeasutuse uue õppejõu sisseelamisele ning mentori toel omaenda õppemetoodilise tegevuse ülesehitamisele. Teine projekt – tunnivaatlus – on suunatud õppejõudude omavahelise kostöö laiendamisele kogemuste vahetamise, teiste õppeainete parema tundmaõppimise ning õppeainete omavahelise seostamise ja toetamise kaudu.

Aasta õppiva õppejõu kategoorias sai preemia KVÜÕA füüsikadotsent Svetlana Ganina, kes läbis programmi raames kaheksa erinevat koolitust kokku 17,5 EAP mahus. Lisaks täidab Svetlana Ganina 2011. aastast alates KVÜÕA mentorõppejõu ülesandeid ning koordineerib, suunab ja soovitab programmi Primus raames koolitusi kogu KVÜÕA õpetavale koosseissule.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused alustasid partnerlust sihtasutuse Archimedese poolt ellu viidavas kõrghariduse kvaliteedi arendamise programmiga Primus 2008. aastal. Programmi eesmärgiks on parandada kõrgkooliõppe kvaliteeti ja tõsta kõrgkoolilõpetajate konkurentsivõimet. Programmi Primus rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ning selles osaleb suurem osa Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest ja riiklikest ning era rakenduskõrgkoolidest.

Kaitseväe Akadeemia