fbpx
KAITSEVÄE AKADEEMIA

VÕTA

VÕTA on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. VÕTA eesmärgiks on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. Eesmärgiks on väärtustada õppuri teadmisi ja oskusi, olenemata sellest, kus ja kuidas need on omandatud.

VÕTA on õppurite võimalus (sh eksternid) kasutada varem õpitut, iseseisvalt või töökogemusega omandatut õppekava läbimisel.

VÕTA alusdokumendiks KVA-s on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise hindamine ja kord Kaitseväe Akadeemias

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamise alusel taotleda sisseastumisnõuetele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus õppeasutuste VÕTA komisjonile. Taotleja esitab VÕTA komisjoni otsuse pärast positiivse otsuse saamist vastuvõtukomisjonile e-post i teel (sojakool[at]mil.ee).

Kes saavad taotleda?

VÕTA-t saavad taotleda õppekava täitmisel kutseõppe õpilased (vanemallohvitseride baaskursus) ja kõrgharidusõppe üliõpilased (rakenduskõrgharidus ja magistriõpe). VÕTA kehtib ka õppivatele eksternidele. VÕTA-t ei ole võimalik kasutada lõputööde ja lõpueksamite arvestamisel.

Lisaks saavad VÕTA-t kasutada põhi- ja keskastmekursusele kandideerijad sisseastumisnõuete täitmiseks.

Kuidas taotleda?

Taotlemise protsessi võite näha järgmiselt skeemilt:

1) Õppur on omandanud õpiväljundid (kas läbi varasemate õpingute või töökogemuse), mis sobivad õppekava/mooduli/õppeaine õpiväljunditega. Alginfo saab õppur õppekava ja/või ainekava uurides.

2) Õppur pöördub esmase nõustamise saamiseks planeerimisjaoskonda.

3) Õppur, kes asus õppima rakenduskõrgharidusõppe või magistriõppe õppekavale enne 2013/2014 õppeaastat täidab taotluse vormid paberkandjal ja esitab need planeerimisjaoskonda. Hiljem õpinguid alustanud õppurid saavad VÕTA taotlused esitada elektrooniliselt KVA õppeinfosüsteemis.

4) VÕTA komisjon teeb otsuse (otsusest teavitatakse taotlejat).

Taotlemise tähtajad:
„VÕTA tingimused ning kord Kaitseväe Akadeemias“ punkt 13 kohaselt peab vastava taotluse esitama vähemalt kolm nädalat enne VÕTA raames ülekantava õppeaine algust.

Mida arvestatakse?

– Varem õppeasutustes sooritatud õpinguid e formaalharidus.
Formaalharidus: haridustasemetest koosnevas haridussüsteemis õppimine

– Täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut e mitteformaalne haridus.
Mitteformaalne haridus: muu organiseeritud õppetegevus (va. formaalharidus)

– Töö või muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi  ehk informaalne haridus.
Informaalne haridus: erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õppimine.

Mida hinnatakse?

1) Mitte kogemust, vaid sellest õpitut (tähtis on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt).
2) Teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada.
3) Vastavust õppeaine, õppeainete ploki (mooduli) ning õppekava eesmärkidele ja õpitulemustele (varem õpitu sisuline sobivus õppekavaga).

Lisainfo

Põhjalikumat VÕTA-alast infot leiab SA Archimedese kodulehelt:

taotlejale
nõustajale
hindajale

VÕTA-a esmane info Kaitseväe Akadeemias vota[at]mil.ee või 717 6131.

Kaitseväe Akadeemia