fbpx

VÕTA

VÕTA on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine. VÕTA eesmärgiks on elukestva õppe, erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese teadmisi, oskusi ja pädevusi sõltumata nende omandamise viisist.

VÕTA on õppurite võimalus (sh eksternid) kasutada varem õpitut, iseseisvalt või töökogemusega omandatut õppekava täitmisel.

VÕTA alusdokumendiks KVA-s on varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise hindamine ja kord Kaitseväe Akadeemias

Kandidaatidel, kes soovivad varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamise alusel taotleda vastuvõtutingimustele vastavuse hindamist, tuleb esitada taotlus akadeemia VÕTA komisjonile. Sisseastumisnõuetele vastavuse hindamiseks esitatakse asjakohased VÕTA taotlused elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna aadressile oppeinfo(at)mil.ee Taotluste esitamise tähtajad kehtestatakse akadeemia sisseastumiseeskirjas.

VÕTA taotluste vormid:

Kes saavad taotleda?

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist saab taotleda:

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel;
 • vastuvõtutingimuste täitmisel;
 • õppekava vahetamisel;
 • õppekava täitmisel.

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist saavad taotleda õppekava täitmisel kutseõppe õpilased (vanemallohvitseride baaskursus), kõrgharidusõppe üliõpilased (rakenduskõrgharidus ja magistriõpe) ja eksternõppesse arvatud õppurid.  VÕTA-t ei rakendata tasemeõppes lõpueksamite sooritamisel, uurimistööde kaitsmisel ega akadeemia täiendusõppe õppe- või ainekava läbimisel.

Kuidas taotleda?

VÕTA protsess koosneb järgmistest etappidest:

 • VÕTA protsessi ja reeglitega tutvumine ja eneseanalüüs (varasemate õpingute või töökogemuse sobivuse hindamine taotletava õppekava/mooduli/õppeaine õpiväljunditega);
 • nõustamine kutseõppe või kõrgharidusõppe VÕTA nõustaja juures (taotluste vormistamine, tähtajad, nõutavad tõendusmaterjalid);
 • VÕTA taotluste koostamine ja esitamine akadeemia õppeinfosüsteemis;
 • esitatud VÕTA taotlustele annavad hinnangu eksperdid või VÕTA komisjon;
 • VÕTA komisjoni poolt kinnitatud otsus arvestamise/mittearvestamise kohta edastatakse taotlejale ning kantakse akadeemia õppeinfosüsteemi.

Taotlemise tähtajad:

„VÕTA tingimused ning kord Kaitseväe Akadeemias“ punkt 15 kohaselt esitatakse VÕTA taotlus vähemalt kümme tööpäeva enne VÕTA korras ülekantava õppeaine algust (v.a kõrgharidusõppe esimese õppeaasta sügissemestri taotlused).

Mida arvestatakse?

– Varem õppeasutustes sooritatud õpinguid e formaalharidus.
Formaalharidus: haridustasemetest koosnevas haridussüsteemis õppimine.

– Täienduskoolitustest või iseseisvalt õpitut e mitteformaalne haridus.
Mitteformaalne haridus: muu organiseeritud õppetegevus (va. formaalharidus).

– Töö või muudest kogemustest saadud teadmisi ja oskusi  ehk informaalne haridus.
Informaalne haridus: erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õppimine.

Mida hinnatakse?

 • mitte ainult kogemuse olemasolu, vaid sellest õpitut/omandatut
 • teadmisi, oskusi ja pädevusi
 • sisulist sobivust taotletavate õppeainete/moodulite eesmärkides ja õpiväljundites loetletud pädevustega

Lisainfo

VÕTA taotleja juhend 

VÕTA esmane info Kaitseväe Akadeemias vota[at]mil.ee või 717 6312.

Kaitseväe Akadeemia