fbpx

Akadeemiast

Kaitseväe Akadeemia (edaspidi akadeemia) on riigikaitseline rakenduskõrgkool rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses. Akadeemia eestikeelne lühend on „KVA“. Akadeemia on Kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev Kaitseväe struktuuriüksus. Oma ülesannete täitmisel esindab akadeemia riiki ja Kaitseväge.

Akadeemia ingliskeelne nimi
Akadeemia nimi inglise keeles on Estonian Military Academy. Akadeemia nime ingliskeelne lühend on „EMA”.

Asukoht
Akadeemia asub Tartus. Akadeemia postiaadress on Riia 12, 51010 Tartu. Akadeemial on kaks õppekompleksi asukohtadega Tartus ja Võrus.

Akadeemia põhiülesanne ja tegevusvaldkonnad
Akadeemia põhiülesanne on valmistada ette Kaitseväe ülemaid ning arendada sõjateadust eesmärgiga tagada Kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus.

Akadeemia tegevusvaldkonnad põhiülesande täitmiseks on:
1) kõrgharidustaseme õppe ja kutseõppe läbiviimine;
2) täienduskoolituse läbiviimine;
3) riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevus.

Akadeemiat juhib ja esindab akadeemia ülem. Akadeemia ülem on rektor rakenduskõrgkooli seaduse tähenduses.

Akadeemia nõukogu (edaspidi nõukogu) on akadeemia kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu.

Akadeemia allüksused
Akadeemia koosneb järgmistest allüksustest:
1) rakendusuuringute osakond;
2) sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus;
3) toetusteenuste osakond;
4) õppeosakond;
5) õppurkorpus;
6) ülema administratsioon.

Akadeemia allüksust juhib allüksuse juht, kes allub vahetult akadeemia ülemale.

Peahoone postiaadress: Kaitseväe Akadeemia, Riia 12, 51010 TARTU
Kutseõppe kompleksi postiaadress: Kose tee 3a, 65603, Võru
Asukohakood: 0795
Reg. Nr: 70 00 86 41
Arvelduskonto: 10220004799019
Registrisse kandmise kuupäev: 23.03.1999
Asutuse moodustamise kuupäev: 17.03.1998
Moodustamisakti nimetus, number, kuupäev: Vabariigi Valitsuse 17.03.1998.a määrus nr 52 „Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste moodustamine”
Nimemuutusakt: Kaitseministri määrus RT I, 05.04.2019, 1 “Kaitseväe Akadeemia põhimäärus” Vastu võetud 02.04.2019 nr 5
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Kaitseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70 00 45 02

Kaitseväe Akadeemia